Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Pasaport İşlemleri
 
PASAPORT NEDİR?
Pasaport: Yetkili makamlarca verilen ve bir ülkeden diğerine geçmeyi sağlayan ve hamilinin kimlik bilgilerini içeren belgeye denir.
*** 01 Haziran 2010 tarihi itibari ile ülkemiz namına verilen e-pasaportlar: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak tanzim edilmektedir.
PASAPORT MÜRACAAT İŞLEMLERİ
*** Umuma Mahsus Pasaport (BORDO) müracaatları yurt içinde 81 il ve 370 ilçe olmak üzere toplam 451 müracaat merkezlerince,
*** Hususi (YEŞİL) ve Hizmet (GRİ) damgalı pasaport müracaatları 81 İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüklerince,
*** Yurt dışında ise Dış temsilciliklerimizce yerine getirilmektedir.
***”Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler ”5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun               36. Maddesi gereğince Türk vatandaşlığını ispata yarayan belgeler içerisinde yer almaktadır.
*** Pasaport müracaat işlemlerinde MERNİS kayıtları esas alınmaktadır.
*** E-pasaport müracaatları istisnai durumlar hariç 5-10 dakika içerisinde tamamlanmakta ve tanzim edilmek üzere elektronik ortamda Ankara’da bulunan Pasaport Basım Merkezine gönderilmektedir.
*** Basım işlemi tamamlanan pasaportlar istisnai durumlar hariç 3-7 gün içinde PTT kargo aracılığı ile bizzat hamiline veya müracaat esnasında belirtilen alıcısına elden teslim edilmektedir.
*** Yurt dışında pasaport teslimi başvuruda bulunulan Dış Temsilciliklerimizce yapılmaktadır.
*** Nüfus cüzdanı bilgilerinde (Adı, soyadı, medeni hali, yaşı gibi) herhangi bir değişiklik olması durumunda pasaportunda değişmesi gerekmektedir.
***Pasaportun çalınması, kaybolması vb. durumlarda başkaları tarafından kullanımını engellemek amacıyla mahallin İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.  
*** Kaybolan, çalınan veya herhangi bir nedenle değiştirilen pasaport süreleri harçsız olarak yeni pasaporta aktarılır; ancak pasaport müracaat işlemleri için gerekli belgeler ile defter bedelinin ödendiğine dair dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.
*** Pasaport müracaat merkezine gelemeyecek kadar yaşlı, hasta, zihinsel veya fiziksel engeli bulunan vatandaşlarımızın ikametlerinde, talep edilmesi halinde pasaport müracaatları alınabilir.
*** Vatandaşlarımızın yazılı talepleri halinde mevcut geçerli pasaportları iptal edilmeden  kendilerine ikinci pasaport verilmektedir.
*** Pasaport talep edecek Vatandaşlarımızın planladıkları seyahatten en az on beş (15) gün önce müracaatlarını yapmaları büyük önem arz etmektedir.
*** Pasaport tanzim merkezinde üretilen ve PTT’ye teslimi yapılan pasaportlar cep telefonuna gönderilen barkod numarası ile http://www.ptt.gov.tr adresinden takip edilebilir.
 *** e-pasaport müracaatları ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://e-pasaport.egm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
 
 
UMUMA MAHSUS PASAPORT (BORDO)
       İlimizdeki Umuma Mahsus Pasaport müracaat merkezleri:
       *** Hatay Pasaport Şube Müdürlüğü    *** Dörtyol,    *** İskenderun,  *** Kırıkhan
       ***Reyhanlı,    ***Samandağ İlçe Emniyet Müdürlükleri   
       Diplomatik, Hususi ve Hizmet Damgalı pasaport alma hakkına haiz olmayan Türk vatandaşlarına düzenlenir.
       Umuma Mahsus Pasaportlar; 6 aydan az olmamak kaydıyla 18 yaşına kadar olanlara en fazla 5 yıl, 18 yaşını doldurmuş olanlara en fazla 10 yıl geçerli olmak üzere düzenlenir.
       Umuma Mahsus (BORDO) Pasaport Müracaatı için gerekli belgeler
       *** Nüfus Cüzdanı, (Aslı)
       *** İki (2) adet biyometrik fotoğraf,
       *** Pasaport defter ve harç makbuzu,
       *** Parmak izi alındı belgesi,
       *** Ergin olmayanlar için muvafakatname,
       *** Mahkemelerce verilen velayet veya vasi kararı,
       *** Daha önce almış olduğu pasaport gerekmektedir.
 
2015 YILI PASAPORT HARÇ BEDELLERİ
SÜRE
HARÇ (90 64)
DEFTER (9164)
TOPLAM
6 AY
105,8
82,5
188,3
1 YIL
154,7
82,5
237,2
2 YIL
252,4
82,5
334,9
3 YIL
358,4
82,5
440,9
10 YIL (18 Yaşından küçükler 5 yıl)
505
82,5
587,5
 
 
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL)
       İlimizdeki Hususi damgalı Pasaport müracaat merkezi: Hatay Pasaport Şube Müdürlüğü
       Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolara karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ile diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan Belediye Başkanlarına, Diplomatik Pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.
       Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.
       Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir. İl ve İlçe Belediye Başkanlarına görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir.
       Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı neviden pasaport verilmesi mümkündür.
       Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlendiği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.
             
Ayrıca Pasaport Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen “Hususi Pasaport alacaklarda en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır” şartlarının tamamını taşıyanların hususi damgalı pasaport alması mümkün bulunmaktadır.
     
 Hususi (YEŞİL) Pasaport Müracaat İçin Gerekli Belgeler:
       *** Nüfus Cüzdanı, (Aslı)
       *** Kurumu tarafından düzenlenen “Talep Formu”
      ***  Emekliler için kurumundan emekli olduğu tarihteki kadro derecesini ve eğitim durumunu gösterir yazı
       *** (2) adet biyometrik fotoğraf,
       *** Pasaport defter bedeli makbuzu,
       *** Parmak izi alındı belgesi,
       *** Daha önce alınmış pasaport,
       *** Ergin olmayanlar için muvafakatname,
       *** Öğrenciler için öğrenim durumunu gösterir belge;
       *** Mahkemelerce verilen velayet veya vasi Kararı,
       *** Bedensel, zihinsel veya ruhsal engeli nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği Sağlık Kurulu Raporu.
 
 
HİZMET DAMGALI PASAPORT (GRİ)
 
 İlimizdeki Hizmet Damgalı Pasaport müracaat merkezi: Hatay Pasaport Şube Müdürlüğü
       Hizmet Damgalı Pasaportlar; kendilerine diplamatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında, ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere düzenlenir.
       Hizmet Damgalı Pasaportlar; Altı (6) aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müddetine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilir.
       Hizmet Damgalı Pasaport “Talep Formu” düzenlendiği tarihten itibaren (60) gün geçerlidir.
       Hizmet Damgalı Pasaportun süresi olsa dahi, daha sonra farklı bir göreve gidişte hizmet damgalı pasaport formu kurumca tanzim edilerek sisteme kaydedilmek üzere ilgili Emniyet Müdürlüklerine gönderilir.
       Adlarına görev süresinden daha uzun süreli hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportlar birimlerinde muhafaza edilir.
   
    Hizmet (GRİ) Pasaportu Müracaatı İçin Gerekli Belgeler:
    *** Nüfus Cüzdanı (Aslı)
    *** Kurumu tarafından düzenlenen “Talep Formu”
    *** (2) Adet biyometrik fotoğraf,
    *** Pasaport defter bedeli makbuzu,
    *** Parmak izi alındı belgesi,
    *** Daha önce alınmış pasaport,
    *** Ergin olmayanlar için muvafakatname,
    *** Öğrenciler için öğrenim durumunu gösterir belge,
    *** Mahkemeler için verilen velayet veya vasi Kararı,
    *** Bedensel, zihinsel veya ruhsal engeli nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan  çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği Sağlık Kurulu Raporu.
 
 
 
PASAPORT ALACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
*** Yeni pasaportlarda refakate kayıt işlemi olmadığı için yaş sınırı olmaksızın her şahıs için ayrı pasaport düzenlenmektedir. Bu nedenle her şahıs için ayrı harç ve cüzdan bedeli yatırılacaktır.
*** T.C. kimlik numarası yazılı olmayan ve resmi kendisine benzemeyen nüfus cüzdanlarıyla müracaat alınamamaktadır.
*** Mernis sisteminde (Nüfus Müdürlüğünde) adres kaydı bulunmayanların müracaatı alınamamaktadır.
*** Fotoğraflar biyometrik özellikli, 4.5x6 cm ebatlarında tam cepheden çekilmiş ve arka fon beyaz olacaktır.
*** Pasaport harcı ve cüzdan bedelleri bankalara veya vergi dairelerine yatırılmaktadır.
*** Eski pasaportlardaki süreler isteğe bağlı olarak yeni pasaporta aktarılabilmektedir.
*** Parmak izleri pasaport birimlerinde alınmaktadır.
*** Pasaportunuz vereceğiniz adrese PTT kanalıyla teslim edilecektir.
*** Hususi veya Hizmet pasaportu hak sahiplerinin bekar ve çalışmayan çocukları 18 yaşına kadar,  öğrenciliklerinin devam etmesi halinde 25 yaşına kadar bu haktan faydalanabilirler.
*** Hususi pasaportlar 5 yıllık düzenlenmektedir. (13 yaşını geçen çocuklar için öğrenci belgesi getirilmesi halinde 5 yıllık pasaport düzenlenir. Aksi halde pasaport süresi 18 yaş ile sınırlandırılır)
*** Öğrenci belgeleri son 6 ay içinde alınmış, okul tarafından onaylanmış olmalıdır.
*** Hususi ve Hizmet pasaport müracaatlarında istenen Pasaport Talep Formu, emekliler için kadro derece eğitim durumunu gösterir yazı, öğrenci belgesi ve diğer belgelerin ilgili kurum yetkilisi tarafından imzalanması ve kurum tarafından onaylanması gerekmektedir.
*** Pasaport Cüzdan ve Harç Makbuzlarında Islak imza ve TAHSİL EDİLMİŞTİR kaşesi olmalıdır.
*** Yeni pasaportlarda temdit işlemi olmayacağı için süre bittiğinde defterde geçersiz olacaktır.
 *** Müracaat için www.epasaport.gov.tr internet adresinden alınan randevulara öncelik verilmektedir.
 
İLETİŞİM
PASAPORT BİRİMİ
HARİCİ TELEFON
GSM TELEFON
HATAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
0326  223 92 15
0505 318 3100-01-02
DÖRTYOL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
0326  712 19 40
0505 318 31 23
İSKENDERUN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ   
0326 614 21 23
0505 318 31 25
KIRIKHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
0326 345 39 41
0505 318 31 24
REYHANLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
0326 413 11 08
0505 318 31 28
SAMANDAĞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
0326 512 25 11
0505 318 31 30
 
 


 
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • hatay valiligi
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu