Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
 
Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği :
Numune Evler Mah. Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı No: 1 Dörtyol / HATAY adresinde bulunmaktadır.
Tel   : 0 326 713 06 06
Faks : 0 326 712 12 11
 
TRAFİK POLİSİ:
 Karayolları Trafik Kanunu ile bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerde kendisine tahmil edilen görevleri yerine getirmekle yetkili ve sorumlu olmakla birlikte, asli görevi olan hizmetlerin ifası sırasında karşılaştığı acil ve zorunlu hallerde genel zabıta görevi yapmakla da yetkili ve sorumludur.
 
 
                       ARAÇ TESCİL VE SÜRÜCÜ BELGESİNE İLİŞKİN GÖREVLER
 
 
1- Karayolları Trafik Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Türkiye’de imal edilen ve ithal işlemleri tamamlanan araçların Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun şekilde tescil işlemlerini yaptırmak, belge ve plakalarının verilmesini sağlamak,
2-Kayıt ve tescili yapılmış araçların trafikten çekme, nakil, plaka yenileme, geçici plaka alma ve belge yenileme gibi müracaatları kabul etmek, incelemek ve Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca gerekli işlemleri yapmak,
3-Teknik muayenesi yapılan araçların motor ve şasi numaraları ile teknik özelliklerinin, Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığı ile yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısı ve trafik güvenliğine uygun durumda bulunup bulunmadığını incelemek,
4-237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre makam ve hizmet otolarına tahsis edilen plakaların protokol esaslarına göre gerekli işlemlerini yapmak,
5-Resmi kurum ve kuruluşlara hibe edilen araçlar ile malûller için ithaline izin verilen taşıtların tescil işlemlerini trafik mevzuatına uygun şekilde yürütmek,
6-Belirli araçlar için zorunlu olan ayrım işaretlerinin bulundurulmasını kontrol etmek veya bu ayrım işaretlerinin taşınması ve takılması özel izni gerektirmesi halinde, bu konuya ilişkin talepleri incelemek ve uygun görülenlere izin verilmesini sağlamak,
7-Her türlü kayıt ve tescil işlemlerinin yürütülmesi esnasında 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu ile 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemleri yapmak ve bu konuda yetkili vergi daireleri ile işbirliği içinde bulunmak,
8-Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülmüş bulunan kayıt ve tescil hizmetlerine ilişkin defter ve matbu belgeleri usulüne uygun şekilde doldurmak, işlemleri tamamlanmış olan dosyaları zimmet mukabilinde sicil ve arşiv bürosuna teslim etmek, işlem sonuçlarına ilişkin istatistiki bilgileri ise istatistik birimine göndermek,
9-İcra müdürlüklerinden gelen yazılara cevap vermek, yakalama ve haciz rehini konulması konularında ilgili birimlerle koordine sağlayarak, gerekli işlemleri yapmak,
10- Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak ile görevlidir.
 
                           SİCİL VE ARŞİVE İLİŞKİN GÖREVLER
 
 
1-Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işlemleri ikmal edilmiş araçlara ait bilgileri sistemli ve düzenli bir şekilde kaydetmek, dosyalarını arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,
2-Araçların devir, terkin, hurdaya ayırma, trafikten çekme ve nakil gibi sonradan yapılan işlemleri ile imal, tadil veya montaj gibi bünyesinde yapılan teknik ve hukuki değişiklikleri bilgisayar ortamına kaydetmek, istenilmesi halinde gerekli bilgileri vermek,
3-Trafik suçu işleyip sahibi veya sürücüsü yanında bulunmayan ve tescil plakasına göre trafik suç veya ceza tutanağı tanzim edilen araçların sahiplerinin adreslerini tespit etmek ve yetkili birimlere veya trafik kuruluşlarına zamanında intikal ettirmek,
4-Bilgisayar ortamına kaydedilen sicil kayıtlarına ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri incelemek ve gerekenleri ilgili birimlere intikal ettirmek,
5-Sonradan yapılacak her türlü işlemleri ile ilgili olarak talep dosyalarını ilgili birimlere zimmetle teslim etmek ve zimmetle teslim almak,
6-Karayolları Trafik Kanununun 28/3/1985 tarihli ve 3176 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi uyarınca noterlerin sorumluluğunda yapılmış ve noterlikçe gönderilmiş olan satış senetlerini ilgili dosyalarına koymak, satış tarihi itibariyle bir ay içerisinde yeni sahiplerinin kendi adlarına tescil belgeleri alıp almadıklarını izlemek, yasal süresi içerisinde mükellefiyetini yerine getirmeyen araç sahipleri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
7-Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesi uyarınca, araç üzerinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde her türlü değişiklikler ile 30 gün içinde işleten tarafından bildirilen adres değişikliklerini dosyalarına işlemek, bu bilgilerin bilgisayar ortamına işlenmesini sağlamak,
8-Araç cins, nevileri ve miktarlarına ilişkin her türlü istatistiki bilgileri tutmak ve değerlendirmek,
9-Ölüm, sağlık veya mahkeme kararı ile sürücülük şartlarını veya haklarını sonradan kaybedenler ile  her türlü değişiklikleri takip etmek, gerekenleri işlemden kaldırmak ve kayıtlarını tutmak,
10-Haklarında suç veya ceza tutanağı tanzim edilen ve ceza işlemler büro amirliği tarafından gönderilen tutanaklar üzerinde, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenmiş olan sisteme uygun olarak ceza puanı hesaplaması yapmak,
11-Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiillerden dolayı alınan ceza puanları toplamının Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülen sınırı aştığı belirlenen sürücülere ait sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
12-Sürücü belgeleri cins ve nevileri, sürücülerin işlemiş oldukları suç ve nevileri ile ceza puanlamalarına ilişkin her türlü istatistiki bilgileri tutmak ve değerlendirmek,
13-Karayolları Trafik Kanununun hükümleri uyarınca sürücü belgesi almaya hak kazanan sürücülere ait dosyaların sürücü sicil numarası ve soyadı esasına göre arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,
14-Sürücülerin ikamet adreslerinde sonradan meydana gelen değişiklikleri dosyalarına işlemek, sicil kayıtlarına esas olmak üzere yeni adreslerini bilgisayar ortamına kaydetmek,
15-Sürücü belgelerinin süresinde değiştirilmesi amacıyla, ilgili birimlerle koordine sağlamak suretiyle, süresi dolan sürücü belgesi sahiplerini belirlemek ve sürücü belgeleri bürosuna bildirmek,
16-Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek ile görevlidir.
 
                       TRAFİK DÜZENLEME VE DENETLEMEYE İLİŞKİN GÖREVLER
 
 
1- Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca kontrolünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolu üzerindeki araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketleri ile karayolu üzerindeki çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek.
 
2-Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bunların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların muayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönünden trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,
 
3-Sürücülerin, hareket halindeki trafik içerisinde her türlü kural dışı davranışlarını tespit etmek ve haklarında Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak,
 
4-Araç sürücülerinin, taşıma sınırı ve gabari dışı yük veya yolcu alıp almadıklarını, kendilerine tanınmış olan yasal süre içerisinde araç kullanıp kullanmadıklarını denetlemek,
 
5- Karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almadan duran veya park eden araçlar ile Karayolları Trafik Kanununun yasakladığı yerlere park eden araç sürücüleri hakkında işlem yapmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda kaldırılmasını sağlamak,
 
6- Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları teknik cihazlarla veya görevlilerce bizzat belirlenmiş bulunan sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek ve haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerce takip edilmesini sağlamak,
 
7- Trafik kontrollerinin nerelerde, nasıl ve ne şartlar altında yapılacağı, kontrollerin çeşitleri ve kontrol sırasında kullanılan cihazların kullanılma esasları, kontrol mahallinde alınacak önlemler, kontrollerde etkinlik ve otoriteyi tesis edecek davranış biçimleri, kontrol programlarının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin Trafik Kontrollerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,
 
8- Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelemek, iz ve delillerini tespit etmek, adli ve istatistiksel işlemlere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek ve ölümlü trafik kazaları hakkında anında Trafik Hizmetleri Başkanlığına telefon ve faks aracılığı ile bilgi vermek,
 
9- Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde kazaya ilişkin iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli önlemleri almak ve yolu trafiğe açmak,
 
10- Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor veya başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolu trafiğe açmak,
 
11-Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına el koymak üzere genel zabıta tarafından talep vuku halinde, en yakın bölge trafik ekibinin olay mahalline gönderilmesini temin etmek,
 
12-Trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,
 
13-Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında bulundurulması zorunlu görülen ilk yardım malzemeleri ile karayolları üzerinde açılacak tesislerle ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, yeterli veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,
 
14-Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek ve Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,
 
15-Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında ve erişme kontrollü karayollarında yapılacak olan milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerini almak, yarış ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
 
16-İlçe hudutları içerisinde kalan karayolları ve erişme kontrollü karayolları, üzerinde şehiriçi trafik denetleme şube müdürlüğü ile bölge trafik denetleme şube müdürlüğü ve görev verilmesi halinde ilçe jandarma komutanlığının sorumluluk alanlarının belirlenmesi, değişen ve gelişen şartlara göre bu sorumluluk alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak protokollere esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,
 
17-İstatistik ve planlama büro amirliği tarafından günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanmasına esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,
 
18-Milli ve dini bayramlar, devlet törenleri, ilçelerin kurtuluş günleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü sportif faaliyetlerin yapıldığı yer ve alanlar ile Türk ve yabancı devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerindeki güzergahlarda gerekli trafik önlemlerini almak,
 
19-Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,
 
20-Karayolu ve erişme kontrollü karayolunun yapısı üzerinde trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerine mani olacak veya güçleştirecek şekilde konulmuş, atılmış, dökülmüş engelleri ortadan kaldırmak, noksanlıkların giderilmesi için ilgili kuruluşları haberdar etmek ve sorumluları hakkında gerekli işlemleri yapmak,
 
21-Karayolu ve erişme kontrollü karayolu üzerinde alt yapıya veya yolun yapım ve bakımına ilişkin ilgili kuruluş veya kişiler tarafından yapılan çalışmalar sırasında veya çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerin yeterli ve uygun durumda bulunmamasının tespiti halinde gerekli tedbirleri yeniden aldırtmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafları sorumlulara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 
22-Karayolu ve erişme kontrollü karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyici, anlamlarını değiştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için engel veya tehlike yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretleme ile ağaç, direk veya benzerlerinin dikilmesine, konulmasına veya bulundurulmasına mani olmak, konulmuş olması halinde ilgili kuruluşlarca önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,
 
23-Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin standartları, anlamları, nicelik ve nitelikleri itibariyle uygun durumda ve gerekli olan yerlere konulup konulmadıklarını denetlemek, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirerek giderilmesini sağlamak,
 
24-Trafik komisyonlarının sekretarya görevini yürütmek,
 
25-Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek ile görevlidir.
 
                                  CEZA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GÖREVLER
 
 
1-Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek alındının görevlendirilecek sayman mutemet tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek,
 
2-Mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürlü her sayfasının mühürlendikten sonra, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli kayıtları yapılarak, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,
 
3-Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak,
 
4-Mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznesine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,
 
5-Alındı, suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı olacak şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek,
 
6-Görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,
 
7-Görevlendirilen sayman mutemetler tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yasal süre  içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise müteakip yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,
 
8-Haklarında alındı, suç veya ceza tutanağı tanzim edilen sürücülerin sicillerini tutmak, aldığı ceza puanlarını sürücü dosyalarına işlemek ve kayıtlarını tutmak amacıyla gerekli bilgileri sürücü belgesini almış olduğu trafik tescil kuruluşuna bildirmek,
 
9-Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesinde belirlenen suçlardan dolayı tescil plakasına göre haklarında tutanak düzenlenen araçların sahiplerini trafik tescil kuruluşu vasıtası ile tespit etmek, tanzim edilmiş bulunan ceza tutanağını kendilerine tebliğ etmek,
 
10-Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araç sahiplerinin cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz etmeleri halinde itiraz üzerine verilen kararları uygulamak ve sonuçlarını sürücülerin sicillerine işlemek üzere bilgisayar ortamına kaydetmek,
 
11-Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçların bir başka il trafik kuruluşunda kayıtlı olması halinde, araç sahip ve sürücülerinin tespiti veya tebligat işlemlerinin yapılmasına ilişkin hizmetleri yürütmek üzere yazışmalar yapmak ve bu konuda işbirliği sağlamak,
 
12-Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere ait bilgileri bilgisayar ortamına kaydetmek, ceza puanının 100’ü bulması halinde gerekli işlemlerin yapılması için bu bilgileri ilgili birimlere intikal ettirmek,
 
13-Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yapmak,
 
14-Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek ile görevlidir.
  
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • HATAY VALİLİGİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu