Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
​      Güvenlik hizmetlerinin toplumun katılım ve desteğini sağlamak suretiyle etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini vatandaş-polis ilişkilerini geliştirilmesini sağlamaktır. Toplum Destekli Polislik, Polis ile halk arasında ilişkiyi güçlendiren, toplumda ortaya çıkan problemlerin altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak suçla etkin bir mücadele sağlayan ve bütün bunların neticesinde de sosyal alandaki yaşam kalitesini artıran bir polislik anlayışıdır.
 
 
                                           TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK NEDİR?
 
         TDP hizmet birimleri, yaptırım uygulayan bir anlayışla değil önleyici hizmet mekanizması oluşturma ve sosyal hizmet sunma anlayışı ile işlev görmektedir.Suç oranlarının artması veya azalması, sadece ceza adaleti sistemine veya polis teşkilâtının faaliyetlerine bağlı olarak açıklanamaz; suç ve suçluluk bunlardan daha fazla oranda iskân, öğretim ve plânlama yetkilileri ile iş ve eğlence sunanlar gibi sosyal ve fizikî çevremizi şekillendirmekle sorumlu olan kurumların faaliyetlerine de bağlıdır. 
Toplum destekli polislik olarak toplum polisliği, bilhassa topluma “hizmet sunma” fonksiyonuna ve diğer sosyal kurumlarla daha fazla işbirliği ihtiyacına vurgu yapmaktadır. 
         Polis, kentlerde en küçük yerleşim alanlarına rehberlik etmek zorundadır. Bundan dolayı da bu yerleşim birimlerine sosyal bakımdan uyum sağlamak ve burada yaşayanların hâllerinden anlamak mecburiyetindedir. Bunların hepsi, suçluluğu kontrol altına almak ve suçu proaktif toplum yoluyla azaltmak için yapılması gereken çalışmalardır.Bu sebeple polis, kendi kendine yardım eden ve yaşanılan çevrede olanlara karşı kendiliğinden harekete geçen bir toplumun oluşturulmasında itici güç olarak kabul edilmektedir. 
       TDP projelerinin çoğunluğunda merkezde “toplum polisi” veya “daimi bölge memuru” adı verilen polis memurları bulunmaktadır. Bunlar, polisin belli bir mıntıka (semt, mahalle vs.) ile temasının devamlılığını temin etmekte olup, “normalde görülen ve gerekli olduğunda ortaya çıkan şikâyetçi–muhakkik–şüpheli seyrinin dışında” halk ile çatışma ihtiva etmeyen tarzda olağan ve süreklilik arz eden ilişkiler geliştirme hususunda etkinlikte bulunurlar.Bu bakımdan;İhbarların ve işlenen ya da işlenmekte olan suçların bilgilerinin o yerde ve zamanında alınmasını sağlar.Vatandaşların şikâyetlerini telefonla, internetle ya da yasal diğer yöntemlerle yapmaları konusunda bilgilendirilmelerine ve yönlendirilmelerine imkân verir.Polisin ve diğer kurumların hizmet alanları, sorumlulukları ya da muameleleri konusunda danışmanlık yapmalarına ve onları bilgilendirmelerine olanak verir.
        TDP hizmetlerinde her türlü taşıt kullanılabilir. Ancak önemli olan kullanılan taşıtın niteliği ve ne olduğu değil, her TD-P’nin yeri ve zamanı geldiğinde kullandığı taşıttan ayrılarak vatandaşla diyalog kurması, görevi sırasında iletişime açık bir konumda bulunmasıdır. İletişime açık olma TDP hizmetlerini yürütenler için vazgeçilmezdir.
       Toplumun bütün kesimlerinin, suç ve her türlü tehlikeden korunmasını sağlamak bakımından uyarıcı, hizmetleri tanıtıcı ve uygulamayı şekillendirici yönde toplantılar gerçekleştirilir.Toplumu, güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine ve önleyici tedbirlerin alınmasına dâhil ederek insanlarda güvenlik bilinci ve anlayışının oluşturulması sağlanır.TDP hizmetlerinin yürütülmesinde bu nitelikte çalışmalar iki koldan yürütülür: Öncelikle TDP hizmet biriminde hazırlık çalışması yapan, TDP hizmetleri için alt yapıyı hazırlayan bir grup bulunur.Alanda görevli TD-P’ler de bu çalışmaların, planlanan program ve kampanyaların vatandaşa iletilmesinde görev alır. 
        Önleyici güvenlik hizmetleri çerçevesinde yürütülen kampanyaların, programların yaygınlaştırılmasında ve topluma duyurulmasında, genel güvenliğin sağlanmasında polisle işbirliği yapanlara, toplum temsilcilerine ve gönüllü kişilere sorumluluk verilir, onların da çalışmalara dâhil olması sağlanır. 
       TDP hizmetleri, görevli olunan sorumluluk alanının bütününe yaygınlaştırılacak şekilde yürütülür. Toplumsal talep ve isteklerin tam anlamıyla hizmete yansıtılabilmesi bakımından makro düzeyde (geniş çaplı) yaklaşımlardan kaçınılır, polisiye hizmetlerin yürütülmesinde mikro (özele ve dar alana odaklanan) yaklaşımlar benimsenir. 
       TDP’ler, yerel ve mikro alanlardaki sıkıntılara odaklanır ve bunların çözümünü sağlamaya yönelik tedbirlerin alınması ve çözümlerin hayata geçirilmesine çalışır. Hizmet bütüne odaklı bir anlayışla mikro çerçevede ve birey odaklı yürütülür.
Polis, sorumluluk alanı itibariyle güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde bütün görev alanından sorumludur. Genel güvenlik ve asayişin sağlanması için TDP hizmetleri mikro alanlara nüfuz etmek durumundadır. Mikro anlamda tespiti yapılamayan ve çözüm yolları araştırılmayan problemlerin bilahare daha da büyük sorunlara neden olabileceği dikkate alınır.
      Toplum geneline hâkim olan güvensizlik hissinin, tedirginliğin ve suç korkusunun ortadan kaldırılması yönüyle toplumun en küçük oluşumlarına (arkadaş grupları, ihtiyar meclisleri vb.) dâhil olmaya çalışılır ve yerleşim alanlarının en küçük yapılanması konumundaki sokak ve mahallelere odaklanılır.
        Güvenlik ihtiyacının karşılanması ve topluma güven verilmesi bakımından belirli bölgelere veya kişilere odaklanan değil, her yere ve kişiye aynı düzeyde hizmet sunan bir anlayış benimsenir.
 
                               TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ
 
       Toplumun güvenlik hizmetlerine yönelik beklentileri tespit etmek,( anket, mülakat,internet ve diğer iletişim yöntemleri). 
       Güvensizlik kaygısının ve suç korkusunun ortadan kaldırılmasına yönelik etkinlikler ( panel, konferans gibi bilgilendirme programları ). 
       Suç mağdurlarına suç sonrası moral açısından destek sağlanması.
      Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklarından, şiddetten ve suçtan korunmaları, ( Ailelere yönelik aile içi şiddet hakkında eğitici nitelikte etkinlikler ile bilgilendirme amaçlı yayın, afiş),
      Bireylerin suçlara yönelik alabilecekleri önlemler konularında bilgilendirme,
     Toplumda bireylerce veya sivil oluşumlarca düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere ( TDP) nin katılımını sağlamak,
     Memnuniyet ölçümlerinin yapılması, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla İYK (İl Yürütme Kurulu'na ) sunum,
     Günlük görev raporlarının incelenip analiz edilmesi,
     Sorumluluk alanındaki mahalle muhtarları, sokak temsilcileri, site ve apartman yöneticileri, resmi kurum ve kuruluşlar temsilcileri ile irtibat kurulması,
     İlu suçla mücadele eylem planını hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin stratejiler konusunda ilgili birimlere önerilerde bulunmak,
     Bölgede meydana gelmiş olaylar ve meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili alınan duyumlar istihbarat bilgileri, şikayetler,
     Yer ve zaman sınırlandırması olmaksızın sürekli bir şekilde yaşlılara, engellilere, yardıma muhtaç olanlara yardım,
      Sosyal hizmet faaliyetleri yerine getirilerek gerektiğinde yaşlılara, engellilere yardıma muhtaç olanlara yardım,
      Hizmet sunmak için emir beklemeyecek, inisiyatif kullanarak kararlar alacak ve uygulamaya koyacak,
     Kendilerine doğrudan yapılacak şikayet ve müracaatlarla ilgili gerekli yönlendirmeleri, ilgili birimlere bağlantı kurulması ve tedbir almayı,
     Bu bağlamda edindiği malumata ve aldığı talimatlara uygun olarak günlük yapacağı iş ve işlemleri belirler ve bunları planlı bir şekilde uygulamaya koyar.
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • HATAY VALİLİGİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu