Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
                                                LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ
  
                                                            SATINALMA İŞLEMLERİ
•Birimlerin tespit edilen ihtiyaçlarının satın alınması çalışmaları yapılır, ihtiyaç duyulan malzemelerin satın alınması için Devlet Malzeme Ofisi ile dış piyasaya teklifte bulunulur, ihale şartnamesi doğrultusunda satın alınması sağlanır.
 
•Kırtasiye, basılı kağıt, defter, hizmete ilişkin yayınlar, baskı ve cilt işleri yapılır.
 
•Genel Müdürlüğümüzce gönderilen ödeneklerin belirlenen kıstaslar dahilinde sarf edilmesini sağlamak.
  
                                                                     İKMAL İŞLEMLERİ
 
•Emniyet Müdürlüğünün ikmal işlerini yürütür. İkmal konularına ait istek, tedarik, depolama ve dağıtım ihtiyaçlarını tespit eder ve planlar.
 
•Personellerimizin tahsis edilen melbusat malzemelerinin tedarik ve dağıtımını yapar,
 
•Birimlerin silah ve teçhizatlarının miktarlarını, ihtiyaç durumlarını tespit eder ve ihtiyaçlar doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğünden talepte bulunur.
 
•Mühimmatın depolanması ve dağıtımında emniyet tedbirlerini alır ve ihtiyaç konularında talepte bulunur.      
 
•Kuvveye kayıtlı silah, mühimmat ve teçhizatın periyodik bakımlarını yapar.
 
•Kuvveye kayıtlı silah, mühimmat ve teçhizatın yılsonu sayım ve mutabakatını sağlamak üzere birimlerle yazışma yapılır ve depo mevcudu ile karşılaştırılarak sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir.
 
•Sarf edilen mühimmatın düşüm işlemlerini yapar. Teçhizat ile ilgili terkin, satın ve devir işlemleri ayniyat talimatnamesinin hükümlerine göre yapılır.
 
•Depo işlerinde malın depoya giriş işlemi yapılır. Verilecek tahsis emrine göre malın dağıtımını yapar.
 
•Depodaki malın periyodik bakımı planlar ve uygulanmasını sağlar.
  
                                                     ÖDENEK PLANLAMA İŞLEMLERİ
•Genel Müdürlükçe belirlenen kıstaslar dışında yeniden doğan hizmetler için ödeneğe ihtiyaç duyulması halinde gerekçesi ile birlikte ödenek talebinde bulunmak.
•Bütçe masrafları ve ödeme emirleri ve masraf defteri tutmak, gelen, sarf edilen veya tenkis edilen ödeneklerin devamlı ve düzenli bir şekilde söz konusu deftere işlenmesi sağlamak.
•Ödenek taleplerini Emniyet Genel Müdürlüğünün hazırladığı bütçe uygulama talimatı doğrultusunda 3 aylık periyotlar halinde talep etmek.
 
                                                           İNŞAAT - EMLAK İŞLEMLERİ 
•İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün hizmet binası ve lojman ihtiyaçlarını tespit eder.
•Bina etüt, proje ve kamulaştırma ile ilgili işlemleri yapar.
 
•Yatırım programlarında yer alan inşaat ve etüt projelerine ait arsa bilgilerini ( tapu senedi, kadastro çapı, imar çapı, tahsis imar durumu, imar planı ) temin edip Genel Müdürlük İnşaat Emlak Daire Başkanlığına göndermek.
•Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce ihale edilen inşaatları izlemek, İl bayındırlık ve İskân Müdürlüğü nezrindeki çalışmalarının yavaşlaması veya durması halinde nedenlerini araştırmak.
 
•Satın alınacak veya kiralanacak her türlü emlâk ve tesisin hizmete elverişli olup olmadığı hakkında teknik yönden mütalâa vermek.
 
                                           ARAÇ BAKIM VE ONARIM İŞLEMLERİ
•Araçların bakım ve onarımlarını yaptırır, Araçlara garaj ve park yeri sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapar.
 
•Araçların hizmet gereği dışında kullanılmalarını önlemek üzere gereken denetimleri yapar.
 
•İşlemleri tamamlanan araçların tahsis edildikleri birimlerce görevlendirilen şoförlerine avadanlıkları ile devir ve teslim etmek.
•Devir teslim tutanaklarını iki nüsha yaparak bir nüshasının dosyasında muhafazasını sağlar.
 
•Araçların 3 er aylık periyodik bakımlarının yapılmasını sağlar.
 
•Ayrıca mevcut araçlarımıza ayrı ayrı dosya açmak, yeni gelen veya hibe edilen araçların kayıt tescil işlemlerini yapmak, araçlara tahsis edilen akaryakıt miktarlarının onayını almak, mevcut araçlarımızın marka, model, cins ve plaka sayıları ile faal veya gayrı faal olup olmadıklarını gösterir listeleri hazırlamak.
  
                                         MAAŞ VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ
•Personelin özlük haklarına ilişkin her türlü tahakkuk işlemlerini yapar.
 
•Yürürlüğe konulan yeni Kanun ve Kararnamelerin uygulanmasından doğan aylık ve ödenek farklarıyla ilgili bordroları hazırlar.
•Maaş bordrolarının imzalı örneklerini muhafaza eder.
 
•Personelin şahıs emeklilik fişleri ile fiili hizmet zammı bordrolarını tanzim ederek, ilgili mercilere gönderilmesini sağlar ve yılsonlarında itibari hizmet durumlarını Emekli Sandığına bildirir.
•Askerlik ve hizmete ilişkin diğer borçlanma fiş ve cetvellerini saklar, borç bittikten sonra Genel Müdürlüğe ve Emekli Sandığına gönderir.
•Doğum, ölüm, taltif ve tazminatlarla ilgili tahakkuk işlemlerini yapar.
•Personelin geçici ve sürekli görev yolluklarını takip eder ve gerekli ödemeyi yapar. Belgelendirilmiş yurtiçi kaplıca, ılıca ve içmece giderleri ile tedavi yolluklarının ödenmesini yapar.
•ve diğer tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesini yapar.
•Polis Bakım ve Yardım Sandığı üyelerinin üye aidatı ile borç kesintilerini sandıktan gönderilecek listeye göre tahsilâtını ve sandığa gönderilmesini yapar.
•Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli defterleri tutar.
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • HATAY VALİLİGİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu