Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

DÖRTYOL ANASAYFA

:

guvenlikbura

GÜVENLİK BÜRO AMİRLİĞİ
  
•       Sendikalar Bürosu
•       Toplumsal  Olaylar Bürosu 
•       Basın-Yayın Bürosu
•       Siyasi Partiler Bürosu
GENEL KURUL TOPLANTISINDAN SONRA İSTENİLEN BELGELER
·     Genel kurul sonuç bildirimi ( 5 adet )
 
·     Divan tutanağı ( 2 adet )
 
·     Faaliyet raporu ( 1 adet )
 
DERNEK DENETİMİNDE İSTENİLEN BELGELER 
 
         01. Derneğe ait defterler,
 
·     Üye kayıt defteri,
 
·     Karar Defteri,
 
·     Gelen-Giden evrak kayıt defteri,
 
·     Gelir-Gider defteri,
 
·     Bütçe Kesin hesap defteri,
 
·     Demirbaş kayıt defteri,
 
·     Alındı belgesi kayıt defteri,
 
·     Yetki belgesi, gelir makbuzları,gider makbuzları (Faturalar) derneğin banka cüzdanları.
 
02. Lokal izini varsa lokal izin tarihi.
03. Taşınmaz malı varsa taşınmaz malın tapusu.
04. Kur 'an kursu varsa müftülük izin belgesi.
05. Öğrenci yurdu ise Milli Eğitim Müdürlüğün 'den izin belgesi,tarih ve sayısı.
06. Tahsis edilen tesis varsa tahsis izin belgesi.
 
  SENDİKALAR BÜROSU
 
SENDİKALAR'LA İLGİLİ OLARAK YAPILAN İŞLEMLER
 
01. Sendika kuruluşunda istenen belgeler,
 
· Sendika tüzüğü,
· Nüfus cüzdan sureti,
· Muhtardan alınacak ikametgah belgesi,
· Meslek ve sanat özgeçmişi,
· Sabıka kaydı,
· Mal beyanı,
· Okur-yazar belgesi,
· İşyeri ve SSK belgesi,
· Gazete ilanı.
 
 02. Genel kurul sonucu gönderilecek zorunlu evraklar
 
· Genel kurul divan tutanağı,
· Seçim kurulu mazbatası,
· Gazete ilanı,
 
 Zorunlu organlara seçilenlerin ad ve soyadları ,meslek ve sanatları, ikametgahları ile tüzük değişiklikleri, tüzüğe göre şubelerin  açılması sendikanın ve şubenin bulunduğu illerin Valilikleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine 15 gün içinde gönderilen ve 8. Maddeye göre ilan edilir.
 
· Savcılık belgesi, bir fiil 10 yıllık çalışma belgesi,
· 3 ay içerisinde mal beyanı.
 
03. Yetki belgesi için istenecek belgeler.
 
· Genel kurulun yönetim kuruluna yetki verdiğine dair belge.
· Yönetim kurulu kararı,
· Tüzüklerinde gayri menkul alım-satım için maddenin belirtildiğine dair belge,
 
04. Sendikaların 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre yapacakları  toplantılar. · Sendikalar kendi konu ve amaçları dışında gösteri yürüyüşleri düzenleyemezler,
--------------------------------------------------------------------------------
 TOPLUMSAL OLAYLAR BÜROSU
 
2911 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN
  
01. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre, medeni hakları kullanma ehliyetine  sahip (18) Onsekiz yaşını doldurmuş en az (7) yedi kişilik düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu  kurul kendi aralarından bir başkan seçer. Diplomatik dokunulmazlıkları bulunan kişiler, düzenleme kurulu başkan veya üyesi olamaz.
 
Tüzel Kişilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, yetkili organlarının kararına bağlıdır.
 
            02. Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından (48) Kırksekiz saat önce ve çalışma saatleri içinde, düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin tamamının imzalayacağı bir bildirimin mahallin en büyük mülki amirliğine verilmesi zorunludur.
 
            03. Bu bildirimde toplantının amacı, toplantının yapılacağı yer ,gün,  başlayış ve bitiş saatleri, Düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin açık kimlikleri, meslekleri, ikametgahları ve varsa çalışma yerlerini belirtir ve bildirime yönetmelikte gösterilecek belgeler eklenir.
 
            2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yönetmeliğine göre istenecek belgeler:
 
* Nüfus cüzdan örneği
 
* Adli sicil kaydı,
 
* İkametgah belgesi,
 
* Fiil ehliyetine sahip ve (18) onsekiz yaşını doldurmuş olduklarına dair şahsi beyan belgesinin,
 
* Tüzel Kişilerce Düzenlenecek Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri için  yetkili organlarının buna ilişkin kararı,
 
04.Yabancıların, bu kanun hükümlerine göre Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenlemeleri İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Yabancıların bu kanuna göre düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde topluluğa hitap etmeleri, afiş, pankart, resim, flama, levha, araç ve gereçler taşımaları toplantının yapılacağı mahallin en büyük mülki idare amirliğine en az (48) Kırksekiz saat önce yapılacak bildirimle mümkündür.
 
05. Valilik ve Kaymakamlıkça, her toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamasından en az (24) Yirmidört saat önce mülki amirliği sınıfına dahil bir hükümet komiseri görevlendirilir.
 
BASIN-YAYIN BÜROSU
BASIN FAALİYETLERİ MEVKUTE KURULUŞUNDA İSTENİLEN BELGELER
 
01- (1) adet Kaymakamlık makamına dilekçe
02- (2) adet beyanname (daktilo yazısı ile doldurulmuş asıl ve altları imzalı)
03- (1) adet matbaa ile yapılan anlaşma örneği
04- (1) adet kira kontratı ve tapu örneği
05- (1) adet sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü arasındaki sözleşme
06- (1) adet mavi kalın klasör
07- (1) adet yarim kapaklı dosya
 
SAHİBİ İÇİN
 
 
09- (2) adet bilgi çizelgesi (daktilo yazısı ile asıl olacak)
10- (2) adet vesikalık fotoğraf (6 ayı geçmemiş olacak)
11- (2) adet sabıka belgesi (savcılıktan asıl olacak)
12- (2) adet nüfus cüzdan örneği (asıl olacak muhtardan)
13- (2) adet ikametgah belgesi (asıl olacak muhtardan)
 
 SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ İÇİN
  
14- (2) adet bilgi çizelgesi (daktilo yazısı ile asıl olacak)
15- (2) adet vesikalık fotoğraf (6 ayı geçmemiş olacak)
16- (2) adet sabıka belgesi (savcılıktan asıl olacak)
17- (2) adet nüfus cüzdan örneği (asıl olacak muhtardan)
18- (2) adet ikametgah belgesi (asıl olacak muhtardan)
19- (2) adet diploma fotokopisi (noterden tasdikli)
 
 DERNEK İSE
  
20- (2) adet tüzük ana sözleşme
21- (2) adet yönetim kurulu kararı (noter tasdikli) (kararda yayının çıkarılacağı ve sahip sor.yz.işl.md. Görevlendirilecek)
 
 ŞİRKET İSE
 
 22- (2) adet şirket sicil gazetesi ( noter tasdikli )
23- (2) adet şirket yönetim kurulu kararı kararda yayının çıkartılacağı ve sahip Sor.yz.işl.md.görevlendirilecek)
 
RESMÎ KURUM İSE
 
24- (2) adet kurum izni
25- (2) kurum kararı
 
NOT: Yukarıda belirtilen mevkute kuruluşu müracaatları İlçe Emniyet müdürlüğümüze değil; belirtilen evraklarla birlikte TARSUS ADLİYESİ BASIN SAVCILIĞINA yapılacaktır.
 --------------------------------------------------------------------------------
MATBAA AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
01- (1) adet Kaymakamlık makamına dilekçe
02- (2) adet beyanname (tüm ortaklar tarafından imzalanacak ve daktilo veya bilgisayar ile doldurulacak)
03- (2) adet sabıka belgesi (asıl olacak savcılıktan)
04- (2) adet nüfus cüzdan örneği (muhtardan asıl olacak)
05- (2) adet ikametgah belgesi (muhtardan asıl olacak)
06- (1) adet kira kontratı veya tapu fotokopisi
07- (1) adet vergi levhası
 
 ŞİRKET İSE
 
09- (2) adet şirket tüzüğü
 
 MALİYE İLE ANLAŞMALI İSE
  
10- (2) adet şirket sicil gazetesi
11- (1) adet maliye yazı fotokopisi
12- (1) adet yarim kapaklı dosya
13- (1) adet kalın mavi klasör
  
NOT : Ortaklıkta, aynı belgeler ortak olan şahıs için de istenilir.
 --------------------------------------------------------------------------------
 SİYASİ PARTİLER BÜROSU
AÇIK HAVA TOPLANTISI DÜZENLEMEDE İSTENEN BELGELER İÇİN
 
01. Siyasi Partiler seçimlerde propaganda dönemi dışında yaptıkları açık hava
toplantılarında 2911 Sayılı Kanun Hükümlerine uymak zorundadır. 
  --------------------------------------------------------------------------------
 KAPALI YER TOPLANTILARI DÜZENLEMEDE İSTENEN BELGELER
 
01. Toplantı,Siyasi Partilerin Tüzükleri gereğince üyelerine yönelik olması halinde
valilik makamına müracaat etmesi yeterlidir.
02. Siyasi partiler Halka açık olarak yapılacak kapalı yer toplantısı müracaatlarını
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yapar.
  --------------------------------------------------------------------------------
SİYASİ PARTİ KURMAK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER 
 
Genel Merkez kuruluşu bulunan partilerin İl Teşkilatlarının kuruluşunda  İstenilen belgeler:
 
01- Genel merkez tarafından yapılan atama belgesi ( Yetki belgesi ) Seçim veya Atamadan  başlayarak, on beş gün içinde yazı ile bildirilir.
 
02- Yönetim ve Disiplin kurulu üyelerini gösterir çizelge
 
03- Yönetim ve Disiplin kurulu üyelerine ait belgeler (Nüfus ve İkametgah belgesi, adli  sicil belgeleri)
 
Valiliklerce birleştirilen bu bilgi ve belgeler İçişleri Bakanlığına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
   --------------------------------------------------------------------------------
KONGRE MÜRACAAT EVRAKLARI 
 
01- Herhangi bir siyasi parti ilçe , İl ve Büyük Kongresi için bir hafta öncesi Mülki  Amirliğe müracaat eder,
02- Müracaat dilekçesi ekinde kongre gündeminin bulunması gereklidir.
--------------------------------------------------------------------------------
PARTİ TÜZÜKLERİNE GÖRE ÜYELERİNE YÖNELİK TOPLANTI YAPILMASI HALİNDE
 
01- Mülki Amirliğe bir hafta önce müracaat edilecektir.
02- Müracaat evrakına parti üyelerine yönelik olduğunu belirtilecek.
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • HATAY VALİLİGİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu