Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Pasaport Nasıl Alırım
 
PASAPORT NEDİR?
ü  Pasaport: Yetkili makamlarca verilen ve bir ülkenin milli hudutlarından diğerine geçmeyi sağlayan ve hamilinin kimlik bilgilerini içeren belgeye denir.
ü  01 Haziran 2010 tarihi itibari ile Ülkemiz namına verilmeye başlanan e-pasaportlar; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak tanzim edilmektedir.
PASAPORT MÜRACAAT İŞLEMLERİ:
ü  Umuma Mahsus Pasaport müracaatları; Yurt içinde 81 il ve 370 ilçe olmak üzere, toplam 451 müracaat merkezlerince,
ü  Hizmet ve Hususi Damgalı Pasaport müracaatları, 81 İ1 Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüklerince,
ü  Yurt dışında ise: Dış temsilciliklerimizce alınmaktadır.
ü   “Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler” 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 36. maddesinde Türk vatandaşlığını ispata yarayan belgeler içerisinde sayılmaktadır.
ü  Pasaport müracaat işlemlerinde MERNİS kayıtları esas alınmaktadır.
ü  E-pasaport müracaatları istisnai durumlar hariç, ortalama 5-10 dk. İçerisinde tamamlanmakta ve tanzim edilmek üzere elektronik ortamda Ankara’da bulunan Pasaport Basım Merkezine gönderilmektedir.
ü  Basım işlemi tamamlanan pasaportlar; yurt içinde PTT kargo aracılığı ile 3-7 gün (istisnai durumlar hariç)  içerisinde bizzat hamiline veya müracaat esnasında belirtilen alıcısına elden teslim edilmektedir.
ü  Yurt dışında, Pasaportların teslimi başvuruda bulunulan Dış Temsilciliklerimizce yapılmaktadır.
ü  Nüfus Cüzdanı bilgilerinde herhangi bir değişiklik (evlenme- boşanma, mahkeme kararı ile adı, soyadı vb.) olması durumunda pasaportunda değişmesi gerekmektedir.
ü  Pasaportun kaybolması, çalınması vb. durumlarda pasaportun başkaları tarafından kullanımını engellemek amacıyla, mahallin İl Emniyet Müdürlüğü-Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. (Zayi kaydı)
ü  Kaybolan, çalınan veya herhangi bir nedenle değiştirilen pasaport süreleri, harçsız olarak yeni pasaporta aktarılır; ancak pasaport müracaat işlemleri için gerekli belgeler ile defter bedelinin ödendiğine dair dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.
ü  Pasaport müracaat merkezlerine gelemeyecek kadar yaşlı,  hasta, zihinsel veya fiziksel engeli bulunan vatandaşlarımızın ikametlerinde, talep edilmesi halinde pasaport müracaatları alınmaktadır.
ü  Vatandaşlarımızın yazılı talepte bulunmaları halinde, mevcut geçerli pasaportları iptal edilmeden kendilerine ikinci bir pasaport verilmektedir.
ü  Pasaport talep edecek vatandaşlarımızın planladıkları seyahatten en az on beş (15) gün önce müracaatlarını yapmaları büyük önem arz etmektedir.
ü  Pasaport tanzim merkezinde üretilen ve PTT’ye teslimi yapılan pasaportlar cep telefonuna gönderilen barkod numarası ile   http://www.ptt.gov.tr   adresinden takip edilmektedir.
 
    e-pasaport müracaatları ile ilgili ayrıntılı bilgiye;
internet adresinden ulaşabilirsiniz.
 
      UMUMA MAHSUS PASAPORT:
 
Diplomatik, Hususi ve Hizmet Damgalı pasaport alma hakkına haiz olmayan Türk vatandaşlarına düzenlenir.
Umuma Mahsus Pasaportlar; 6 aydan az olmamak kaydıyla, 18 yaşına kadar olanlara en fazla 5 yıl, 18 yaşını doldurmuş olanlara en fazla 10 yıl geçerli olmak üzere düzenlenir.
 
      Müracaat İçin Gerekli Belgeler:
ü  Nüfus cüzdanı, (Aslı)
ü  İki (2) adet biyometrik fotoğraf,
ü  Pasaport defter ve harç makbuzu,
ü  Parmak izi alındı belgesi,
ü  Ergin olmayanlar için muvafakatname,
ü  Mahkemelerce verilen velayet veya vasi Kararı,
ü  Daha önce almış olduğu pasaport, gerekmektedir.
 
2015 Yılı Pasaport Defter ve Harç Bedelleri:
 
     Defter Bedeli :       87.50 TL.
 
     Pasaport Harçları:
ü  6 Aylık                         111.70 TL.
ü  1 Yıllık                         163.30 TL.
ü  2 Yıllık                         266.40 TL.
ü  3 Yıllık                         378.30 TL.
ü  5 yıldan fazla süreli    533.10 TL.
 
     HUSUSİ DAMGALI PASAPORT: (1)
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolara karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.
     HUSUSİ DAMGALI PASAPORT: (2)
Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir. İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir.
Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı neviden pasaport verilmesi mümkündür.
Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.
Ayrıca; Pasaport Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen “Hususi pasaport alacaklarda en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır” şartlarının tamamını taşıyanların hususi damgalı pasaport alması mümkün bulunmaktadır.
Müracaat İçin Gerekli Belgeler:
 
ü  Nüfus cüzdanı, (Aslı)
ü  Kurumu tarafından düzenlenen “Talep Formu”,
ü  (2) adet biyometrik fotoğraf,
ü  Pasaport defter bedeli makbuzu,
ü  Parmak izi alındı belgesi,
ü  Daha önce alınmış pasaport,
ü  Ergin olmayanlar için muvafakatname,
ü  Öğrenciler için öğrenim durumunu gösterir belge,
ü  Mahkemelerce verilen velayet veya vasi Kararı,
ü  Bedensel, zihinsel veya ruhsal engeli nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği Sağlık Kurulu Raporu,
    HİZMET DAMGALI PASAPORT:
Hizmet Damgalı Pasaportlar; kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında, ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere düzenlenir.
Hizmet Damgalı Pasaportlar; Altı (6) aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müddetine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilir.
Hizmet Damgalı Pasaport “Talep Formu” düzenlendiği tarihten itibaren altmış (60) gün geçerlidir.
Hizmet Damgalı Pasaportun süresi olsa dahi, daha sonra farklı bir göreve gidişte hizmet damgalı pasaport formu kurumca tanzim edilerek, sisteme kaydedilmek üzere ilgili Emniyet Müdürlüklerine gönderilir.
Adlarına görev süresinden daha uzun süreli hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportlar birimlerinde muhafaza edilir.
    Müracaat İçin Gerekli Belgeler:
ü  Nüfus cüzdanı, (Aslı)
ü  Kurumu tarafından düzenlenen “Talep Formu”,
ü  (2) adet biyometrik fotoğraf,
ü  Pasaport defter bedeli makbuzu,
ü  Parmak izi alındı belgesi,
ü  Daha önce alınmış pasaport,
ü  Ergin olmayanlar için muvafakatname,
ü  Öğrenciler için öğrenim durumunu gösterir belge,
ü  Mahkemelerce verilen velayet veya vasi Kararı,
ü  Bedensel, zihinsel veya ruhsal engeli nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği Sağlık Kurulu Raporu,
 
​                                                     
İLETİŞİM
PASAPORT BİRİMİ
HARİCİ TELEFON
GSM TELEFON
        HATAY  İL EM. MÜD.   
       0326  223 92 15
      0505 318 3100-01-02
       DÖRTYOL  İLÇE EM. MÜD.
       0326  712 18 88
      0505 318 31 23
       İSKENDERUN  İLÇE EM. MÜD.   
       0326  614 21 23
      0505 318 31 25
       KIRIKHAN  İLÇE EM. MÜD.
       0326  345 39 41
      0505 318 31 24
       REYHANLI  İLÇE EM. MÜD.
       0326  413 11 08
      0505 318 31 28
       SAMANDAĞ  İLÇE EM. MÜD.
       0326  512 25 11
      0505 318 31 30
  
 
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • HATAY VALİLİGİ
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu