Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

Giriş
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN   HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Armağan Silah ve Mermi Menşei Belgesi verilmesi
1-Dilekçe
2-Silahın Armağan Edildiğine ilişkin belge ve tercümesi
3-Armağan Edilen silah
2 GÜN
 
2 Mermi Satın Alma Belgesi Verilmesi 1-Dilekçe
2-Ruhsat Fotokopisi
1 GÜN
 
3 Silah Devir İzni Verilmesi
1-Dilekçe
2-Vergi Dairesinden(2000 Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge)
3-Sağlık Raporu
4-Vesikalık Fotoğraf' (4 Adet)
2 GÜN
 
4 Silah Bulundurma Ruhsatı Verilmesi
1-Dilekçe
2-Vergi Dairesinden(2000 Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge)
3-Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki Yönlerden sakınca bulunmadığına dair Sağlık Raporu
4-Bulundurma Ruhsatı Harcı alındı Makbuzu
5-Fotoğaf (6 Adet)
2 GÜN
 
5 Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesi
1-Dilekçe
2-Vergi Dairesinden(2000 Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.
3-Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki Yönlerden sakınca bulunmadığına dair Sağlık Raporu
4-Taşıma Ruhsatı Harcı Alındı Makbuzu (Onaydan Çıktıktan Sonra İstenir)
5-Fotoğaf (6 Adet)
6-Yapılan Görev yada faaliyete İlişkin belgeler
5 GÜN
 
6 Ruhsatlı Silahın Hibesi
1-Dilekçe
2-Ruhsat Aslı
1 GÜN
 
7 Silah Nakil Belgesi Verilmesi
1-Dilekçe
2-Vesikalık fotoğraf (2 adet)
3-Ruhsat Fotokopisi
1 GÜN
 
8 Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Verilmesi
1-Dilekçe
2-Yivsiz Tüfek Ruhsatı İstek Formu
3- Vergi Dairesinden(2000 Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.
4-Akli bedeni ve ruhi yönden yivsiz av tüfeği ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu (Aile Hekimi yada Sağlık Ocağı)
5-Fotograf (6 Adet)
6-Yivsiz Tüfek Harcı Alındı Makbuzu
2 GÜN
 
9 Silah Tamirciliği Belgesi Verilmesi
a)Silah Tamirciliği Belgesi verilecek şahısların, 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olması,
b)Silah tamir yeri ve şubesinin açılabilmesi için;
1-Tamirhanenin ve şubesinin meskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve konumda olması ile uygun fiziki şartları taşıması.
2-Silah Tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması şartları aranır.
Müracaat Sahibinin;
1-Dilekçesi
2-Sağlık Raporu
3-Fotoğraf (4 Adet)
4-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
Müracaat dosyası alınıp İçişleri Bakanlığına gönderilir ve ruhsatı İçişleri Bakanlığınca verilir.
 
10 Satıcılık(Bayilik) Belgesi Verilmesi
1-Dilekçe
2-İşyerinin Kendi mülkiyetlerinde bulunduğu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
3-Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu
4-2521 Sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair noterden taahhütname
5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6-Fotoğraf( 4 Adet)
7-Tehkikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
Tahkikatı tamamlandıktan sonra 2 gün içerisinde verilmektedir.
 
11 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlara Bildirimi Belgesi Düzenlenmesi
1-Dilekçe
2-Vergi Dairesinden(2000 Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.
3-Fatura
4- Silah
30 Dakika
 
12 Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavlarının yapılması ve Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Verilmesi
1-Dilekçe
2-Son Bir Yıl içinde çekilmiş dört(4) adet vesikalık fotoğraf
3-Öğrenim durumu gösteren belge aslı ve onaylı örneği
4-Ateşleyici Yeterlilik Belgesi almasında psikolojik, Nörolojik veya fiziki rahatsızlığı bulunmadığına dair sağlık raporu
5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Sınavı kazandıktan sonra 2 gün içerisinde verilmektedir.
 
13 Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış İzin Belgesi Verilmesi
1-12/10/2001 tarihli ve 199 sayılı genelge eki uygulama talimatının c) maddesi;
a-Satış İzin Belgesi talebinde bulunanın tüzüğün 113 ncü maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak vereceği başvuru dilekçesi
b-Depolama İzin belgesi
c-Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu
d-Taahhütname,(Patlayıcı maddelerin satın alma, depolama ve satış işlemlerinin 87/12028 karar sayılı tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair noterden tanzim edilecek)
e-Beyanname
f-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
g-Satış İzin belgesi verilebilmesi için, yapılacak soruşturma sonunda ilgilinin durumunun güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi gerekir.
h-İzin Belgesi talebinde bulunan gerçek kişi ise, sağlık raporu 4 adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi istenir. Şayet tüzel kişi ise; Şirketle ilgili tüm belgeler istenir
Tahkikatı tamamlandıktan sonra 2 gün içerisinde verilmektedir
 
14 Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi Verilmesi
a-Patlayıcı maddenin alıcısına veya cins ve miktarına göre, depoda saklanması gerekiyorsa deponun izin belgesi, kiralanmış ise kire sözleşmesi
b-Kullanılacak patlayıcı maddenin cins ve miktarını belirten patlayıcı madde ihtiyaç raporu(Bu rapor kendi ihtiyaçlarını tespit edebilme olanağı bulunan kamu kuruluşları için kendilerince, bu olanağa sahip olmayan kamu kuruluşları ile özel kuruluş veya kişiler için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce verilir)
c-Kamu veya özel kuruluşlarından ihaleyle alınan işlerde bu hususu belgeleyen yazı(Kamu Kurum ve kuruluşlarının patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi almalarında (c) bendi uygulanmaz)
d-(İşe Dair Belge) Maden veya taş ocağı işletme ruhsatı, maden veya taşocağı başkasından kiralanmışsa Noterlikçe onaylı kira sözleşmesi, bir kamu kuruluşuna ait ocağın kiralanması söz konusuysa, bu kamu kuruluşu tarafından verilen maden veya taş ocağında patlayıcı madde kullanılabileceğine ilişkin yazı
e-Patlayıcı maddeleri kullanacak kişinin bu tüzük hükümlerine göre verilmiş ateşleyici yeterlilik belgesi
f-Patlayıcı madde işi ile uğraşacak gerçek ve tüzel kişilerin temsile yetkilileri ile ateşleyicilerin sorumluluğu üstlendiklerine dair noterce düzenlenecek taahhütnameleri (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi almalarında (f) bendinde öngörülen belgelerinin kurum yetkilisi tarafından onaylanması yeterlidir.
g-Varsa, daha önce alınmış ve kullanılmış satın alma ve kullanma izin belgesi aslı

h-Genel ve katma bütçeli daireler hariç olmak üzere patlayıcı madde işi ile uğraşacak gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetlerinden dolayı üçünce kişileri verecekleri zararların tazmini için düzenlenecek "Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesinin aslı veya noterce onaylanmış sureti. 12/10/2001 tarihli ve 199 sayılı genelgedeki uygulama talimatının A) Maddesi

1-Dilekçe
2-Depo Tespit Tutanağı

Tahkikatı tamamlandıktan sonra 2 gün içerisinde verilmektedir
 
15 Süreki Depo Yapım İzni Verilmesi
1-İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı,
2-İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı
3-1/50 ölçekli ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri.
4-İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri
5-3194 sayılı imar kanunun 21 nci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı
6-İş yerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi
7-Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını yada sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge
8-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi
9-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı iş kanununa ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre alınacak kurma izni,
10-Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge
Tahkikatı tamamlandıktan sonra 2 gün içerisinde verilmektedir
 
16 Sürekli Depo depolama izni verilmesi
1-Patlayıcı madde deposunun tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce alınacak rapor.
2-Belediye veya Valilikçe verilmiş yapı kullanma izni
3-çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bölge müdürlüğünce verilmiş işletme belgesi
4-Sağlık bakanlığından 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi (Açılma İzni)
2 gün içerisinde verilmektedir
 
17 Gezici Depo Yapım İzni Verilmesi
1-İl Bayındırlık ve iskan müdürlüğünce onanmış, iki tonluk gezici depolar için Ek4/A 10 tonluk gezici depolar için ise ek 4/b çizelgedeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi.
2-Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatinin alındığını gösterir belge.
3-Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını gösterir yerel güvenlik(Emniyet veya Jandarma) makamlarınca düzenlenecek rapor.
Tahkikatı tamamlandıktan sonra 2 gün içerisinde verilmektedir.
 
18 Gezici Depo Depolama İzni Verilmesi
1-Patlayıcı madde deposunun tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak rapor
2-Depo sütreli ise, sütrenin tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen Ek-5 sayılı çizelgeye ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığına ilişkin il Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu
3-Deponun tüzüğünün ek-1 sayılı çizelgesinde belirtilen çevreye ve birbirlerine ait olması gereken güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine ilişkin güvenlik uzaklarını belirleyecek komisyon marifetiyle hazırlanacak kroki
Tahkikatı tamamlandıktan sonra 2 gün içerisinde verilmektedir.
 
19 Patlayıcı Madde Üretim Tesisi Kuruluş Ön İzin Belgesi Verilmesi
1-Üreticilek patlayıcı maddelerin cins ve özeliklerini işletmenin yıllık kapasitesini ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren dilekçe
2-Girişimci gerçek kişi (şahıs) ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, tüzel kişi ( kamu kurumu veya şirket ise temsile yetkili olanların nüfus cüzdanlarının onaylı örneği
3-Valilik tarafından Genelkurmay Başkanlığından istenen uygun görüş yazısı.
Tahkikatı tamamlandıktan sonra 2 gün içerisinde verilmektedir
 
20 Patlayıcı Madde Üretim Tesisi Kuruluş İzin belgesi verilmesi
1-İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı,
2-İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı
3-1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi
4-İş yeri alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam diriklere bağlı sık tel örgüyü sütre ve taş duvarları denetime tabi ana giriş kapılı ise gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri
5-3194 sayılı İmar Kanunun 21 nci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı
6-İş yerinin ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi
7-Yapılacak yerüstü depolarında ek-1 çizelgenin dip notunun(D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını yada sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge
8-Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge
9-İş yerinde üretilecek her madde için ayrı ayrı yıllık üretim kapasitesini belirten belge
10-İş yerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki
11-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi
12-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 Sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni
13-Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak imalat belgesi
Tahkikatı tamamlandıktan sonra 2 gün içerisinde verilmektedir.
 
21 Patlayıcı Madde Üretim Tesisi İşletme izin Belgesi Verilmesi
1-İş yerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak rapor
2-Belediye veya Valilikçe verilmiş yapı kullanma izni
3-Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bölge müdürlüğünce verilmiş işletme belgesi
4-Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak işyerinde arıtma tesis veya sistemleri kurulduğuna ve işletmeye elverişli olduğuna dair ilişkin belge
5-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi(açılma izni)
6-Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu
7-İşletme yetkilisinin tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair noter onaylı taahhütname
8-Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi kimya mühendisi veya kimyagerin işyerinin teknik sorumluluğunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin patlayıcı maddeleri,
Tahkikatı tamamlandıktan sonra 2 gün içerisinde verilmektedir.
 
22 Patlayıcı Madde Devir İzni Verilmesi
1-Patlayıcı maddenin bulunduğu İl Valiliğine, devir alan ve devir edenin vereceği dilekçe
2-Devir edilecek patlayıcı madde miktarını gösterir depo tespit tutanağı
3-Devir edene verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesinin aslı
1 gün içerisinde verilmektedir
 
23 Patlayıcı Madde Taşıma İzin Belgesi Verilmesi
1-Patlayıcı madde izin belgesi aslı
2-Depo tespit tutanağı
3-Nakle nezaret edecek güvenlik belgeli şahısların güvenlik belgesi asılları
4-Nakilci görevlilerin vekâletnamesi
5-Nakil görevlilerinin taahhütnamesi
6-Nakil edecek şahısların kimlik asılları(Nüfus cüzdanı. ehliyet pasaport)
7-Nakilde kullanılacak araçların ruhsat asılları
1 Saat içerisinde verilmektedir
   
24 Patlayıcı Madde Güvenlik belgesi Verilmesi
1-Dilekçe
2-Sağlık Raporu
3-Fotoğraf ( 4 Adet)
1 gün içerisinde verilmektedir.
 
  • TGP
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği-Hatay Şubesi
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • Ulusal Ulaştırma Portalı
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER