Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Pasaport İçin Gerekli Belgeler

Giriş
 
UMUMA MAHSUS PASAPORT (BORDO)
 
       İlimizdeki Umuma Mahsus Pasaport müracaat merkezleri:
       *** Hatay Pasaport Şube Müdürlüğü (Kemalpaşa Caddesi Ek Hizmet Binası)  
       *** Dörtyol  İlçe Emniyet Müdürlüğü       
       *** İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü   
       *** Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlü ğü   
       ***Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü   
       ***Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü   
      Umuma Mahsus Pasaportlar; 6 aydan az olmamak kaydıyla 18 yaşına kadar olanlara en fazla 5 yıl, 18 yaşını doldurmuş olanlara en fazla 10 yıl geçerli olmak üzere düzenlenir.
     
 Umuma Mahsus (BORDO) Pasaport Müracaatı için gerekli belgeler
       *** Nüfus Cüzdanı, (Aslı)
       *** İki (2) adet biyometrik fotoğraf,
       *** Pasaport defter ve harç makbuzu,
       *** Parmak izi alındı belgesi,
       *** Ergin olmayanlar için muvafakatname,
       *** Mahkemelerce verilen velayet veya vasi kararı,
       *** Daha önce almış olduğu pasaport gerekmektedir.
 
2015 YILI PASAPORT HARÇ BEDELLERİ
SÜRE
HARÇ        (90 64)
DEFTER (9164)
TOPLAM
6 AY
105,8
82,5
188,3
1 YIL
154,7
82,5
237,2
2 YIL
252,4
82,5
334,9
3 YIL
358,4
82,5
440,9
10 YIL
(18 Yaşından küçükler 5 yıl)
505
82,5
587,5
 
 
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL)
       İlimizdeki Hususi damgalı Pasaport müracaat merkezi: Hatay Pasaport Şube Müdürlüğü  (Kemalpaşa Caddesi Ek Hizmet Binası)  
       Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolara karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ile diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan Belediye Başkanlarına, Diplomatik Pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.
       Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.
       Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir. İl ve İlçe Belediye Başkanlarına görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir.
       Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı neviden pasaport verilmesi mümkündür.
       Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlendiği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.
       Ayrıca Pasaport Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen “Hususi Pasaport alacaklarda en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır” şartlarının tamamını taşıyanların hususi damgalı pasaport alması mümkün bulunmaktadır.
 
Hususi (YEŞİL) Pasaport Müracaatı İçin Gerekli Belgeler:
       *** Nüfus Cüzdanı, (Aslı)
       *** Çalışanlar için kurum tarafından düzenlenen “Talep Formu”
      ***  Emekliler için kurumundan emekli olduğu tarihteki kadro derecesini ve eğitim durumunu gösterir yazı,
       *** (2) adet biyometrik fotoğraf,
       *** Pasaport defter bedeli makbuzu,
       *** Parmak izi alındı belgesi,
       *** Daha önce alınmış pasaport,
       *** Ergin olmayanlar için muvafakatname,
       *** Öğrenciler için öğrenim durumunu gösterir belge,
       *** Mahkemelerce verilen velayet veya vasi Kararı,
       *** Bedensel, zihinsel veya ruhsal engeli nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği Sağlık Kurulu Raporu.
 
 
HİZMET DAMGALI PASAPORT (GRİ)
          İlimizdeki Hizmet Damgalı Pasaport müracaat merkezi: Hatay Pasaport Şube Müdürlüğü  (Kemalpaşa Caddesi Ek Hizmet Binası)  
        Hizmet Damgalı Pasaportlar; kendilerine diplamatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında, ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere düzenlenir.
      Hizmet Damgalı Pasaport “Talep Formu” düzenlendiği tarihten itibaren (60) gün geçerlidir.
      Hizmet damgalı pasaport talep formunun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır
       Hizmet damgalı pasaport talep formunun ön yüzündeki kimlik bilgileri ile kadro derece, eğitim durumu, görev başlangıç bitiş tarihleri gibi bölümler eksiksiz doldurulmalıdır.
      Hizmet damgalı pasaport talep formu yetkili kılınan kişilerce imzalanmalı ve mühürlü olmalıdır.
      Seyahatinizi tamamladıktan sonra, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportlarınız biriminize teslim etmeniz gerekmektedir.
      Hizmet Damgalı Pasaportlar; Altı (6) aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müddetine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilir.
       Hizmet Pasaportu müracaatınızı pasaport birimlerimize görev başlangıç tarihinden; gideceğiniz ülke vize uygulamıyorsa 25 gün, vize uyguluyorsa 45 gün önce yapabilirsiniz. Daha erken bir tarihte gelmeniz halinde müracaatınız alınamayacaktır.
       Hizmet Damgalı Pasaportun süresi olsa dahi, daha sonra farklı bir göreve gidişte hizmet damgalı pasaport formu kurumca tanzim edilerek sisteme kaydedilmek üzere ilgili Emniyet Müdürlüklerine gönderilir.
       Adlarına görev süresinden daha uzun süreli hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportlar birimlerinde muhafaza edilir.
 
Hizmet Damgalı (GRİ) Pasaport Müracaatı İçin Gerekli Belgeler:
  
*** Nüfus Cüzdanı (Aslı)
*** Kurumu tarafından düzenlenen “Talep Formu”
*** (2) Adet biyometrik fotoğraf,
*** Pasaport defter bedeli makbuzu,
*** Parmak izi alındı belgesi,
*** Daha önce alınmış pasaport,
*** Ergin olmayanlar için muvafakatname,
*** Öğrenciler için öğrenim durumunu gösterir belge,
*** Mahkemeler için verilen velayet veya vasi Kararı,
*** Bedensel, zihinsel veya ruhsal engeli nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği Sağlık Kurulu Raporu.
 
PASAPORT MÜRACAATI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR
 
***5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesinde yer alan Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler … güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.” Hükmünce pasaport işlemlerinde istenen belgeler ıslak imzalı olmak zorundadır.
*** Yeni pasaportlarda refakate kayıt işlemi olmadığı için yaş sınırı olmaksızın her şahıs için ayrı pasaport düzenlenmektedir. Bu nedenle her şahıs için ayrı harç ve cüzdan bedeli yatırılacaktır.
*** T.C. kimlik numarası yazılı olmayan ve resmi kendisine benzemeyen nüfus cüzdanlarıyla müracaat alınamamaktadır.
*** Mernis sisteminde (Nüfus Müdürlüğünde) adres kaydı bulunmayanların müracaatı alınamamaktadır.
*** Fotoğraflar biyometrik özellikli, 4.5x6 cm ebatlarında tam cepheden çekilmiş ve arka fon beyaz olacaktır.
*** Pasaport harcı ve cüzdan bedelleri bankalara veya vergi dairelerine yatırılmaktadır.
*** Parmak izleri pasaport birimlerinde alınmaktadır.
*** Pasaportunuz vereceğiniz adrese PTT kanalıyla teslim edilecektir.
*** Hususi veya Hizmet pasaportu hak sahiplerinin bekar ve çalışmayan çocukları 18 yaşına kadar,  öğrenciliklerinin devam etmesi halinde 25 yaşına kadar bu haktan faydalanabilirler.
*** Hususi pasaportlar 5 yıllık düzenlenmektedir. (13 yaşını geçen çocuklar için öğrenci belgesi getirilmesi halinde 5 yıllık pasaport düzenlenir. Aksi halde pasaport süresi 18 yaş ile sınırlandırılır)
*** Öğrenci belgeleri okuldan alınmış ise son 6 ay içinde alınmış ve ıslak imzalı olmalıdır. E-devlet kapısından alınmış ise son 60 gün içinde alınmış olmalıdır.
*** Hususi ve Hizmet pasaport müracaatlarında istenen Pasaport Talep Formu, emekliler için kadro derece eğitim durumunu gösterir yazı, okuldan alınan öğrenci belgesi ve diğer belgelerin ilgili kurum yetkilisi tarafından imzalanması ve kurum tarafından onaylanması gerekmektedir.
*** Pasaport Cüzdan ve Harç Makbuzlarında Islak imza ve TAHSİL EDİLMİŞTİR kaşesi olmalıdır.
*** Yeni pasaportlarda temdit işlemi olmayacağı için süre bittiğinde defterde geçersiz olacaktır.
 *** Müracaat için www.epasaport.gov.tr internet adresinden alınan randevulara öncelik verilmektedir.
 
İ    L    E    T    İ    Ş    İ    M
PASAPORT BİRİMİ
HARİCİ TELEFON
GSM TELEFON
HATAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
0326  223 92 15
0505 318 3100-01-02
FAKS: 0326 214 61 92
e-mail:hataypasaport@egm.gov.tr
DÖRTYOL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
0326  712 19 40
0505 318 31 23
İSKENDERUN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ   
0326 614 21 23
0505 318 31 25
KIRIKHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
0326 345 39 41
0505 318 31 24
REYHANLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
0326 413 11 08
0505 318 31 28
SAMANDAĞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
0326 512 25 11
0505 318 31 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • TGP
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği-Hatay Şubesi
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER