Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

TDP-Tdp Nedir?-Amacı-Yapacağı Faaliyetler

Giriş
 
      NEDEN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK?
 
      Güvenliğin sağlanması, çağdaş devletlerin olmazsa olmaz ilkeleri arasında yer almakta ve devletlerin var olma nedenlerinin başında gelmektedir. İç güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi bakımından kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması, toplumun emniyet içinde varlığını sürdürmesi yönüyle vazgeçilmezdir.
      Polisin faaliyetlerine yön veren toplumsal ihtiyaçlar ve taleplerdir. Suç ve suçluluk toplumsal gündemi işgal eden konuların başında gelmektedir. Polisiye hizmetlerin, bu çerçevede genel güvenlik hizmetlerinin ve suçla mücadelenin sadece polis hizmetleri eksenli değil, çok yönlü ve bütüncül bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bunu sağlamanın temel yöntemlerinden birisi de, Toplum Destekli Polislik hizmetlerinin yaşama geçirilmesidir.
      Genel anlamda polislik faaliyetleri olarak isimlendirilen bu hizmetler kapsamında, suçla mücadeleyi etkin kılmanın ve güvenli bir ortamı sağlamanın, güvenlik hizmetlerine toplumun katılımı ve desteğiyle mümkün olacağı açıktır. Gelişmiş demokratik ülkelerin çoğunluğunda başarılı bir şekilde uygulanan “Toplum Destekli Polislik” anlayışının, ülkemizde de hayata geçirilmesi vazgeçilmez bir gereklilik hâline gelmiştir.
     Bu amaçla Ülkemizin AB’ye üyelik sürecinde, “Toplum Destekli Polislik (TDP) Twinning (Eşleştirme) Projesi” Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
     Proje sürecinde yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalar neticesinde önemli aşamalar kaydedilerek “Toplum Destekli Polislik Türkiye Modeli” oluşturulmuş, 31.05.2006 tarih ve 49 nolu Bakanlık Genelgesi ile 15 Haziran 2006 tarihinde; ülkemizin özellikleri göz önünde bulundurularak öncelikle Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Antalya illerinde pilot uygulama için belirlenen bölgelerde başlanmıştır. Toplum Destekli Polislik Pilot Uygulaması’na başlanmıştır.
     Toplum Destekli Polislik Pilot Uygulaması çerçevesinde; amir ve memur sınıfından 600 personele “Toplum Destekli Polislik Temel Eğitim Kursu” verilmiş, Toplum Destekli Polislik hizmetlerini yürütmek üzere 10 pilot ilimizde Toplum Destekli Polislik Büro Amirlikleri kurulmuştur.
      Toplum Destekli Polislik hizmetleri, bu yönüyle toplumun güvenlik talebine göre şekillenen bir anlayışın polisiye hizmetlerde yaşama geçirilmesi anlamına gelmektedir. Toplumsal sorunlara odaklanan ve çözümlerin bütüncül bir çerçevede ele alınarak toplumun bütün kesimlerinin, kurumlarının ve devlet organlarının yer aldığı bir hizmet anlayışının bu açıdan artık çağın bir gerekliliği olduğu kabul görmektedir.
      Toplum Destekli Polislik Projesi’nin genel amacı; Türkiye’de güvenlik hizmetlerinin toplumun katılım ve desteğini sağlamak suretiyle etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini, toplum-polis ilişkilerinin geliştirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini ve polislik hizmetlerinde toplumun güvenlik memnuniyetini yükseltmeye yönelik çalışmaların yaşama geçirilmesidir.
     Toplum Destekli Polislik uygulamaları kapsamında güvenlik hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin yükseltilmesi ve polis-toplum ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik aşağıda belirtilen etkin çalışmalar gerçekleştirilecektir;
       1. Toplumun öncelikli güvenlik beklentileri ve önerilerinin tespitine yönelik güvenlik memnûniyet ölçümleri yapılarak, müşteri odaklı hizmet anlayışı geliştirilecek,
       2. Toplum temsilcileri (Sokak/Site, Komşular Birliği, Mahalle Komşular Birliği, Kent Güvenlik Danışma Kurulu) ile periyodik güvenlik sorunlarını paylaşım toplantıları düzenlenerek, toplumun güvenli yaşama katılım ve katkıları sağlanacak,
       3. Toplumda suçtan mağdur olmuş şahıslara Toplum Destekli Polis temsilcileri tarafından psikolojik ve moral destek sağlanacak,
       4. Eğitim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin suçlara ve kötü alışkanlıklara karşı korunmasına yönelik etkin çalışmalar yürütülecek,
       5. Suçların oluşumuna etki eden olumsuz faktörlerin belirlenmesi ve giderilmesine yönelik ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak çalışmalar yürütülecek,
       6. Halkın suçlara karşı kendini koruma arzusu ve güvenli yaşamın sağlanmasına yönelik toplumsal bilinçlendirme etkinlikleri yapılacak,
       7. Toplumda meydana gelen olayların sosyal, ekonomik, psikolojik ve diğer nedenlerini araştırmaya yönelik Polis – Üniversite/Eğitim Kurumları işbirliğinde bilimsel çalışmalar yapılacak,
      8. Toplumsal kesimlerin, sosyal ve kültürel etkinliklerine katılımı sağlanarak, polis - halk ilişkisi geliştirilecek,
      9. Suçların önlenmesine yönelik gerçekçi verilere dayalı suç analizleri ve suçlu profillerinin çıkartılması sağlanacak,
     10. Toplumda oluşan güvenlik kaygısı ve suç korkusunun giderilmesi ve kentlerdeki yaşam kalitesinin yükselmesine yönelik etkin çalışmalar yapılacak,
      11. Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında halkı bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik programlar ve kampanyalar düzenlenecek,
     12. Güvenlikte toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi kapsamında panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri toplumsal etkinlikler düzenlenecek,
      13. Toplum Destekli Polislik hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmaya yönelik personel eğitimleri çağın gereklerine uygun geliştirilerek, personel güncel şartlara uyumlu hâle getirilecek,
      14. Güvenlik konusundaki toplumsal beklenti ve gereksinimlere cevap verebilmek için hizmetlere uygun nitelikte uygulama projeleri ve modelleri geliştirilecek,
     15. Çağın gereklerine uygun geliştirilen Toplum Destekli Polis anlayışının bütün personele yaygınlaştırılması için etkin çalışmalar gerçekleştirilecektir.
 
TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK KAVRAMI..
 
      Toplum destekli polislik (TDP), “Toplum(un) Polisliği” kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır. Kavram, toplum odaklı polislik olarak da ele alınabilmektedir. Ancak yerleşik bir tanımlama ve benimsenmiş bir kavram olarak daha çok toplum destekli polislik tercih edilmektedir.
      Polis, varlığının gayesi olan toplumdan bağımsız ve toplumsal taleplerden uzak bir anlayışla hizmet yürütemez. Polislik, artık bir “güç kullanma mesleği” olarak değil “topluma hizmet sunan bir meslek” olarak ön plâna çıkmakta ve polisliğin yapısı değişmektedir. Polislik mesleğinin icra tarzı toplumsal taleplere göre şekillenmek durumundadır.
      Gelişmiş ülkelerde, geçmiş yirmi beş sene veya daha fazlasında, “toplum” (cemiyet) anlayışı; sağlık hizmeti, sosyal hizmetler, iskân politikaları, çevre plânlaması ve polislik gibi sosyal politikanın muhtelif sahalarında gittikçe artan bir önem kazanmıştır. Toplum içindeki bireylere daha yakın hizmet sunma fikri, toplumdan uzak ve bireye odaklanmayan hizmet anlayışına, geniş çaplı ve topluma yönelmeyen hizmet yaklaşımına ve kamu hizmeti sunan bürokratik teşkilâtlara bir tepki olarak görülebilir.
      Bu anlayışın bir parçası olarak toplum destekli polislik kavramının ABD ve Kanada kaynaklı olduğu bilinmektedir. Bugün, TDP birçok dünya ülkesinde uygulamaya konulmuştur. Özellikle ABD, Kanada, İngiltere, Japonya ve İspanya gibi ülkelerde, TDP çok yönlü bir kavram olarak ele alınmakta ve polisiye hizmetlerin tamamını kapsayan bir anlayış olarak ortaya çıkmaktadır.
      Toplum polisliği, manası itibariyle açıklanması zor bir kavramdır. Günümüzde bu genel terminoloji altında yürütülen polislik projelerinin çok çeşitli ve sınır tanımaz olmaları bunun en bariz delilidir. O hâlde, net bir tanım vermeye kalkışmak tavsiye edilmez. Diğer taraftan, sadece uygulamalı kaynaklara dayalı bir yaklaşım, toplum polisliği fikri ve onun geleneksel polis rolü üzerindeki etkileri hakkında yeterli kavrayışı sunmakta başarısız olabilir. Bu sebeple, toplum polisliğinin manasının ne olduğu hakkında bazı sonuçlara ulaşmak ve bu kavrama ilişkin gelecekte yapılacak tartışmalara zemin hazırlamak bakımından kavramın genel çerçevesine dayalı bir analiz en faydalı yol olarak gözükmektedir.
    TDP hizmet anlayışı, yerel taleplere odaklanan bir polislik yaklaşımını yaşama geçirmeyi hedeflemektedir. Toplumun bir parçası ve görev yaptığı yerin güvenliğini sağlayamaya çalışan birisi olarak TD-P, üniformalı bir vatandaştır.
      ABD’de hâlen uygulaması devam eden yapısıyla Şerif uygulaması, İngiltere’de mahallelerde oluşturulan TDP hizmet birimleri, Japonya’da halka hizmet götürme felsefesinden hareketle oluşturulan polis başvuru noktaları (koban sistemi), Belçika’da yerleşim yerlerine göre teşkil edilen ve görev alanları taksim edilen TD-P’ler, son yıllarda TDP uygulamasının alanının gitgide daha da geliştiğini göstermektedir.
      Polisliğin geleneksel faaliyetleri, ülkemizde ve birçok ülkede geçmişten bu yana fazla değişmeden kalmıştır. Buna göre, polislik hizmetlerinin yürütülmesinde altı temel hedef üzerine odaklanılmıştır:
      Hukuk ve nizamın sağlanması kişilerin ve mülkün muhafazası,
      Suçun önlenmesi,
      Suç faillerinin adalete teslimi, suçların aydınlatılması,
      Karayolu trafiğinin kontrolü ve trafik meseleleri hakkında mahallî yetkililere tavsiyelerde bulunulması,
      Belli muhtelif işlerin gerektiğinde bazı devlet daireleri adına ifası,
      Yardıma muhtaç olanlara yardım etmek küçük ve büyük felaketlere karşı daima hazırlıklı olmak.
     Suç oranlarının artması veya azalması, sadece ceza adaleti sistemine veya polis teşkilâtının faaliyetlerine bağlı olarak açıklanamaz; suç ve suçluluk bunlardan daha fazla oranda iskân, öğretim ve plânlama yetkilileri, ve iş ve eğlence sunanlar gibi sosyal ve fizikî çevremizi şekillendirmekle sorumlu olan kurumların faaliyetlerine de bağlıdır. Toplum destekli polislik olarak toplum polisliği, bilhassa topluma “hizmet sunma” fonksiyonuna ve diğer sosyal kurumlarla daha fazla işbirliği ihtiyacına vurgu yapmaktadır.
      Toplum polisliğinin hedefleri olarak şunlar belirtilmektedir:
      Kişisel ilişkilerde hürriyet, eşitlik ve birlikteliğe katkıda bulunmak,
      Hürriyeti güvenlik ile uyumlu kılmak ve hukukun üstünlüğünü yüce tutmak,
      İnsan haklarına saygılı olmak, korumak ve mutluluğu hedeflemek suretiyle insan haysiyetini yüceltmek,
      Müşterek sosyal faaliyette bulunmak suretiyle suç oluşturan koşulları def etmeye iştirak etmek ve yönlendirme yapmak,
      Toplum kesimlerinde güvenin pekiştirilmesinin oluşturulmasına katkı sağlamak,
      Kişilerin can ve mal emniyetini ve emniyet hislerini takviye etmek,
      Suçların takibini, hukukun üstünlüğü çerçevesinde tahkik ve tespit edip gerçekleştirmek,
      Kamunun geçişine açık olan karayolları, caddeler, sokaklar ve çıkmaz sokaklarda serbest geçiş ve hareketi kolaylaştırmak,
      Kamu düzenini sağlamak;
      Gerekiyorsa diğer kurumları da harekete geçirmek suretiyle büyük ve küçük felaketlerle baş etmek ve zor durumda olanlara yardım ve tavsiyede bulunmak.
      TDP hizmet birimleri, yaptırım uygulayan bir anlayışla değil önleyici hizmet mekanizması oluşturma ve sosyal hizmet sunma anlayışı ile işlev görmektedir. Polis, kentlerde en küçük yerleşim alanlarına rehberlik etmek zorundadır. Bundan dolayı da bu yerleşim birimlerine sosyal bakımdan uyum sağlamak ve burada yaşayanların hâllerinden anlamak mecburiyetindedir. Bunların hepsi, suçluluğu kontrol altına almak ve suçu proaktif toplum yoluyla azaltmak için yapılması gereken çalışmalardır.
       Bu sebeple polis, kendi kendine yardım eden ve yaşanılan çevrede olanlara karşı kendiliğinden harekete geçen bir toplumun oluşturulmasında itici güç olarak kabul edilmektedir. TDP projelerinin çoğunluğunda merkezde “toplum polisi” veya “daimi bölge memuru” adı verilen polis memurları bulunmaktadır. Bunlar, polisin belli bir mıntıka (semt, mahalle vs.) ile temasının devamlılığını temin etmekte olup, “normalde görülen ve gerekli olduğunda ortaya çıkan şikayetçi–muhakkik–şüpheli seyrinin dışında” halk ile çatışma ihtiva etmeyen tarzda olağan ve süreklilik arz eden ilişkiler geliştirme hususunda etkinlikte bulunurlar.
        Önemli bir özellik de, polisin huzur bozucu problemleri veya mahalleri tespit eden ve böylece “meydana gelen olay sonrası harekete geçen (reaktif yaklaşım)”dan ziyade “olay meydana gelmeden önce harekete geçen (proaktif yaklaşım)” bir şekilde müdahale ederek problemin büyümesini engelleyebileceği suç analizi yaklaşımıdır.
         Önem arz eden bir başka hizmet yürütme şekli de, okul irtibat faaliyeti, gençlik kulüplerine ziyaretler, genç sürücüler için danışma projeleri hazırlamak ve okul tatillerinde gençleri suçlu davranışından uzak tutucu faaliyetler düzenlemek suretiyle polis ve genç nüfus arasında sıcak ilişkilerin oluşturulması olarak görülmektedir.
         Vatandaşların önleyici faaliyetlere katılmaları, polis noktaları ve teşkil edilen mevkiler ile artırılmaktadır. Bu yapılanma, polis–halk ilişkisini, ana hizmet birimi olan polis merkezlerinin çoğu zaman boğucu olan atmosferinden uzaklaştırıp mahallî polis unsurlarına, komşuluk ilişkilerini geliştirme anlayışına, bölgede ikamet edenlerin oluşturdukları sivil toplum kuruluşları ile irtibat kurmaya ve toplum merkezlerine ziyaretlere taşıyarak insan odaklı hâle getirmektedir.
         Teşkilât genelinde ise TDP, suçun önlenmesine koordineli bir yaklaşım ortaya çıkarmaktadır. TDP, polisin hesap verebilirliğini de öne çıkarmaktadır. Bunu, halkla ilişkiler birimlerinin yaptığı gibi klasik ve rutin çalışmalar olarak değil, topluma sunulan polislik hizmetleri üzerinde halkın daha etkili bir tesire sahip olmasına imkân sağlamak için yapmaktadır.
         TDP’nin esası, polisin, hizmetinde olduğu toplumun temel problemleri ile doğrudan ve aracısız bir ilişki kurarak meşgul olmasıdır. Burada, toplumun ihtiyaçları konusunda polis ve toplumun algılamalarının bir sentezi mevcuttur.
 
TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİĞİN GENEL ANLAMDA SUÇ ÖNLEMEDE ÖNEMİ
 
         Suçluluğu önlemek ve buna ilişkin çözümler geliştirmek yalnızca Polisin görevi değildir. Çağdaş suçla mücadele yaklaşımlarına göre; suç ve suçluluğa yönelik toplumun da duyarlı ve bilinçli olması gerekmektedir.
         Bu bakımdan toplumsal farkındalığın artırılmasında ve insanların yaşamlarını sürdürdükleri çevreye ilişkin duyarlılıklarının geliştirilmesinde toplum destekli polisliğin yaşamsal öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir.
         Bu yönüyle; toplum destekli polisliğin suç önlemedeki önemini maddeler halinde kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:
·        Suçluluğu kontrol altına almak ve suçu proaktif toplum yoluyla azaltmak bakımından toplum destekli polislik, toplum-polis işbirliğinin geliştirilmesinde ve buna ilişkin mekanizmalar oluşturulmasında önem taşır.
·        Toplum destekli polislik faaliyetleri çerçevesinde polis, kendi kendine yardım eden ve yaşanılan çevrede olanlara karşı kendiliğinden harekete geçen bir toplumun oluşturulmasında itici güç olarak rol oynar.
·        Toplum destekli polislik hizmetleri, toplumsal sorunların bütününe odaklanmakta ve sorunların çözümünde itici rol oynamaktadır. Bu da suça neden olan etkenlerin belirlenmesinde ve bu etkenlerin suç oluşumuna etkilerinin azaltılmasında önemli bir toplum-polis işbirliği mekanizmasıdır.
·        Toplum destekli polislik, polisin, hizmetinde olduğu toplumun temel problemleri ile doğrudan ve aracısız bir ilişki kurarak meşgul olmasına ve toplum-polis ilişkilerinin gelişmesine imkan sağlar.
·        Toplum destekli polislik, polisin toplumla bütünleşmesini ve toplumsal duyarlılıkları algılamasını temin eder.
·        Suç önleme faaliyetleri çerçevesinde toplumdan polise bilgi akışının artmasına olanak sağlar ve polisin suçlara yönelik etkinliklerinin daha verimli olmasını temin eder.
·        Toplum ve polis arasında çift yönlü etkin bir iletişimi sağlayarak suçla mücadeleyi toplumun geneline yaygınlaştırır.
·        Toplum destekli polislik toplumun her türlü sorunun belirlenerek çözümlenmesi çerçevesinde, suçla mücadeleye ve toplumdaki sorunlara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesine yönelik mekanizmalar sağlar.
·        Toplumun suçla mücadeleye ilişkin taleplerinin ve beklentilerinin toplum destekli polislik çalışmaları kapsamında belirlenmesi ile suçla mücadeleye toplum odaklı yön verilmesi ve buna yönelik stratejiler geliştirilmesi sağlanabilir.
·        Suçla mücadele hizmetlerinin toplum odaklı yürütülmesine imkan sağlanır.
·        Suç korkusunun azalmasına ve toplumda güvenlik olgusunun yaygınlaşmasına olanak sağlar.
·        Suç mağduriyetlerinin azaltılması ve suç mağdurlarının bilinçlendirilmesine ilişkin suçla mücadele odaklı
çalışmalar yapılması için imkanlar sunar.
·        Polisin, toplumun risk altındaki kesimlerine yönelik stratejiler geliştirmesine ve onları suçtan korumasına yönelik çalışmalar yapabilmesine imkan veren elverişli bir alan sağlar.
·        Polisin suçla mücadeleye yönelik faaliyetlerinin topluma aktarılmasında ve bunların toplum tarafından benimsenmesi ve desteklenmesinde geri beslenme mekanizması işlevini görür.
 
TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK AMAÇLARI
 
 
STRATEJİK AMAÇ
 
          TDP’nin Stratejik Amacı, toplumsal katılımı sağlayan, çevrenin sosyal yapısıyla bütünleşmiş, topluma olabildiğince yakın, kaliteli güvenlik hizmeti sunan ve toplumun güvenlik taleplerine her durumda cevap veren, güvenlik olgusuna bütüncül yaklaşan örnek bir polis modeli oluşturmak ve bu modeli ülke geneline kademeli olarak yaygınlaştırmaktır.
 
UYGULAMAYA İLİŞKİN AMAÇLAR
 
          TDP’nin uygulamaya ilişkin amaçları, TDP’nin temel ilkeleri dikkate alınarak uygulanacağı yerin sosyo-kültürel yapısına, demografik (nüfusla ilgili), ekonomik ve diğer koşullarına göre belirlenir.
TDP ile genel olarak aşağıdaki amaçlar öngörülmektedir:
·          Suçlarda meydana gelen sayısal artışla birlikte toplumda ortaya çıkan genel güvensizlik hissini azaltmak, toplumdaki bireylerin devlete güvenini sağlamak,
·          Çevresel koşulların etkisiyle kişilerde görülmeye başlanan kişisel güvensizlik algılamasının izlerini azaltmaya çalışmak,
·           Suç korkusunu azaltarak kentlerdeki yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak,
·           Suç analizi ve hizmet alanlarına ilişkin analitik çalışmalar yapılmasını sağlamak,
·           Sorunların çözümünde toplumdaki bireyler ile işbirliğinde bulunmak ve buna öncelik vermek,
·           Geleneksel polislik faaliyetlerini devam ettiren, hizmet sunma öncelikli, kendiliğinden harekete geçen polislik yaklaşımını benimsemek,
·           Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında programlar ve kampanyalar düzenlemek,
·           Sosyal çevreyle ve hizmet sunulan insanlarla bütünleşmek,
·           Toplumun bir parçası olmak, polisin görevli olduğu sosyal ve coğrafi çevreyi en iyi şekilde tanımasını ve toplumdaki bireylerle yüz yüze iletişim için polis kaynaklarını planlamak ve uygulamaya koymak,
·           Yönetimde kalite ve etkililik için uygulamaya ilişkin koordinasyonu ve ekip çalışmasını sağlamak,
·           Eğitimleri geliştirmek ve güncel şartlara uygun hâle getirmek,
·           Toplumun da katılımının sağlandığı genel güvenlik hizmetlerini bilgi ve insan odaklı anlayışla yürütmek,
·           Güvenlik konusundaki toplumsal gereksinimlere ve taleplere cevap verebilmek için hizmetlere uygun nitelikte uygulama modelleri geliştirmek,
·           Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde geliştirilecek yeni çalışma anlayışı ile birlikte görevli bütün polis birimlerinin sorumluluk almalarını sağlamak,
·           Güvenlik hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi için teknolojik araçların kullanımını, hizmete uyarlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
  
HATAY TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ AMACI
VE YAPACAĞI FAALİYETLER
 
  Modern toplumlarda yeni polislik anlayışları; günün gelişen ve değişen şartlarına uygun olarak güvenlik hizmetlerine toplumsal katılımın sağlanması, Halkın talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak güvenlik politikalarına yön verilmesi, gelişen ve değişen Sosyal koşullar kapsamında yürütülen hizmetlerin yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır.
Toplum Destekli Polislik; Toplumsal katılımı sağlayan, çevrenin sosyal yapısıyla bütünleşmiş, topluma olabildiğince yakın, kaliteli güvenlik hizmeti sunan ve toplumun güvenlik taleplerine her durumda cevap veren, güvenlik olgusuna bütüncül yaklaşan örnek bir polis modeli oluşturup, bu modeli bütün polis birimlerine benimseterek;
-                  Toplumla iç içe ve her zaman insanlarla iletişime açık olmak, 
-                  Güvenlik Hizmetlerine toplumun katılımını sağlamak,
-                  Toplumun üyeleri ile işbirliğinde bulunmak,
-                  Güvenlik hizmetlerine toplumsal taleplere göre yön vermek,
-                  Toplumda genel güvensizlik hissini ve suç korkusunu azaltmaya çalışmak ve bu yönde hizmet yürütmek,
-                  Herkese aynı düzeyde ve eşit nitelikte hizmet sunulmasını sağlamak,
-                  Hizmetlerin yürütülmesinde objektif bir yaklaşımı benimsemek,
-                  Vatandaşın güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde sorumluluk alma bilincini geliştirmek,
-                  Toplumla işbirliği yapmaya ve iletişim kurmaya yönelik mekanizmalar oluşturmak,
-                  Toplumsal sorunlara çok yönlü yaklaşmak ve sorunların çözümünü çok yönlü ele almak,
-                  Toplumun risk altındaki kesimleri ile irtibat kurmak,
-                  Hizmet sunumunda personel odaklı yaklaşımı benimsemek,
-                  Kaliteli ve etkin bir güvenlik hizmeti sunumu için gerekli teknik, idari ve diğer tedbirleri almak uygulamaya koymak,
-                  Hizmetlerin yürütülmesinde bölgesel özellikleri ve farklılıkları dikkate almak,
Temel ve Destekleyici prensipleri doğrultusunda hizmet sunan birimi ifade etmektedir.
18/02/2009 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Hizmetleri Yönetmeliği onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelikte; İl Yürütme Kurulu, Kent ve İlçe Güvenlik Danışma Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Merkez Takip ve Değerlendirme Kurulları bulunmaktadır.
 İlin genel güvenliğine ilişkin yürütülecek hizmetlere toplumun katılımını ve desteğini sağlamak, güvenliğe ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit etmek ve hizmetleri geliştirmek amacı ile Kent ve İlçe Güvenlik Danışma Kurulları toplantılarının, İlde Valinin koordinesinde Vali veya görevlendireceği Yardımcısının Başkanlığında Mart ve Eylül aylarında Belediye Başkanı veya görevlendireceği Yardımcısının, Mahalle Muhtarları Derneği Temsilcisinin, İl Milli Eğitim Müdürünün, İldeki Üniversitelerin Rektörleri veya görevlendireceği  yardımcılarının, İl Sağlık Müdürünün, Polis Temsilcilerinin, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcilerinin, Gönüllü Vatandaşların ve İl Sosyal Hizmetler Müdürünün katılımı için  davet edilmesi ile yapılacağı belirtilmiştir.         
Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde; İl Emniyet Müdürü ya da Emniyet Müdürlüğü Başkanlığında çeşitli Şube Müdürlerin katılımı ile TDP hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin İl düzeyinde politika tespiti yapmak karar almak ve bu hizmetleri geliştirmek üzere; Toplum Destekli Polislik İl Yürütme kurulu oluşturularak, yılda 3 kez olmak üzere Şubat, Haziran ve Eylül aylarında toplantı düzenleyecektir.
 
Valilik Makamının 16/02/2009 tarih ve 31772 sayılı olurları ile; Toplum destekli Polislik Büro Amirliği kurularak,01/04/2009 günü İl merkezinde hizmete başlamıştır. Ayrıca nüfusu otuz binin üzerinde olan İskenderun, Dörtyol, Reyhanlı, Kırıkhan ve Samandağ İlçelerimizde Büro Amirlikleri kurulması,  Diğer ilçelerimizde ise yönetmelik gereği Polis Merkez Amirliklerinde yeteri kadar personel görevlendirilerek, Toplum Destekli Polislik Hizmetleri yürütülecektir.
Hizmetlerimizde; sokak ve mahalle toplantıları yapılarak vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde beklentilerin neler olduğu,
Okullara yönelik çeşitli etkinlikler yapılarak öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için alınması gereken tedbirlerin tespit edilerek,
Mağdur vatandaşlarımız ziyaret edilerek, soruşturma hakkında bilgilendirilecek, mağdurun varsa edindiği yeni bilgiler alınarak ilgili soruşturma birimine iletilecektir.
Gündüzleri özellikle mala karşı işlenen suçlarda, güvenlik açıklarının neler olduğu, ne tür tedbirler alınması gerektiği hususunda bayanlarımıza yönelik faaliyetler yapılacaktır.   
Madde bağımlıları, yardıma muhtaç kimseler, zararlı alışkanlıklar, yaşlılara yardım etme ve gençlere yönelik faaliyetlere öncelik verilecektir.
En kısa sürede sorumluluk bölgemizdeki Mahalle muhtarları ile toplantı yapılarak genel güvenlik konusunda bilgilendirme ve TDP Büro Amirliğinin çalışmaları hakkında bilgilendirilmesi planlanmıştır.
  • TGP
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği-Hatay Şubesi
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • Ulusal Ulaştırma Portalı
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER