Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
İhale Şartnamesi
Türü
Miktar
Tarih
Yer
Açıklamalar
HATAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN AYLIK VE ÜCRET ÖDEMELERİNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELİRLENMESİ VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ
 
1-İDAREYE İLİŞİKİN BİLGİLER:
 
İdarenin Adı
:
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü
İdarenin Adresi
:
Sümerler mah. Laskiye cad. No:3 DEFNE/HATAY
İdarenin Telefon ve Faks Numarası
:
(0 326) 2239215 (Dahili-6480) - Fax(0 326) 2239202
İdarenin Elektronik Posta Adresi
:
İrtibat Kurulacak Personel
:
Polis Memuru Mehmet Ali EROĞLU (0 505) 2240544
             
2- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Personelinin Aylık ve Ücret Ödemeleri ile Banka tarafından promosyon verilmesi işi.
Bu şartname; Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personelin aylık maaş ödemesi ve diğer ödemelerini 3 (üç) yıl süre ile bankada hesap açılmak sureti ile ödemesinin banka aracılığı ile ATM ve Banka veznelerinden ödenmesine aracılık edecek bankanın tespit edilmesi amacıyla izlenecek yöntemi, istenen özellikleri, uygulama açıklamalarını, yükümlülükleri ve cezai şartları vb. konuları açıklamaktadır.
2.1- İhalenin Yapılacağı Yer: Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Sümerler mah. Laskiye cad. No:3 6. Kat Lojistik Şube Müdürlüğü İhale Odası DEFNE/HATAY
2.2- İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat: İhale 24/04/2017 tarihinde, saat 14:00’ de yapılacaktır.
2.3- İhale Usulü: Herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan ‘‘Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ‘‘ şeklinde yapılacaktır.
3- KAPSAM   :
Banka aracılığı ile yapılacak ödemeler; personel aylığı, operasyon tazminatı, yolluk, taltif, ek ders vb. kalemlerden oluşmaktadır.
Bu şartname hükümleri çerçevesinde tespit edilecek banka ile imzalanacak protokol kapsamında personel sayısı 2450’ dir. Ancak bu rakam mutlak olmayıp, değişkenlik gösterebilecektir.
Personelin ortalama aylığı 2017 yılı nisan ayı itibariyle aylık ortalaması 4.600,00 TL, ayrıca diğer ödemelerin aylık ortalaması(2016 yılı verilerine göre) 260,00 TL’ dir
4- DAYANAK:
Bu protokol, Başbakanlığın 10.08.2010 tarih ve 2010/17 sayılı genelge ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 6 sıra nolu Genel Tebliğine (Aylık ve Ücret Ödemeleri) dayanılarak hazırlanmıştır.
5- TANIMLAR           :
İdare                           : Hatay İl Emniyet Müdürlüğünü
Personel                      : Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olan personeli
İhale Komisyonu        : Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personelin aylık ücretlerinin ödenmesine aracılık edecek bankayı tespit etmek ile görevli 5 (beş) kişiden oluşan heyeti,
İhale                            : Aylık ve ücretlerin ödenmesine aracılık edecek bankayı ve promosyon miktarının tespiti amacıyla yapılan teklif sunma ve açık artırma oranlarını,
İstekli                          : İhaleye teklif veren bankayı,
Protokol                      : İdare ile bu şartnameye göre belirlenecek banka arasında imzalanacak olan ve ekte örneği bulunan yazılı metni,
Banka                         : Protokol imzalanacak olan anlaşmalı bankayı,
Promosyon                 : Anlaşmalı banka tarafından personele 3 (üç) yıl süre ile aylık olarak ödenecek olan bedeli,
Bankacılık Hizmetleri : Bireysel bankacılık hizmetleri, ATM ve BTM hizmetleri, bankamatik kartı, ek kart ve kredi kartı düzenleme, internet bankacılığı, çağrı merkezi (call center), vb. ile protokol süresince ortaya çıkacak teknolojik ve mali hizmetleri ifade eder.
ATM cihazı                 : Para yatırma ve çekme özelliği bulunan, bankacılık işlemleri yapılan makinayı ifade eder.
6- GENEL HÜKÜMLER:
6.1- Anlaşmalı banka ile yapılan protokolün süresi 3 (üç) yıl olacaktır.
6.2- İhaleye, bu şartnamedeki şartları taşıyan ve idarece davet edilen tüm bankalar katılabilecektir.
6.3- Komisyonca yapılacak değerlendirme sonucunda ihalede kişi başına en yüksek promosyonu teklif eden istekli ile protokol imzalanacaktır.
6.4- Teklifler istekli tarafından personele 3 (üç) yıl süre ile aylık olarak promosyon şeklinde ödenecektir.
6.5- İmzalanacak protokol, 15.06.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Protokol 14.06.2020 (günü dahil) tarihinde sona erecektir.
7- İHALEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
7.1- İhale, 24/04/2017 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00 de Sümerler mah. Laskiye cad. No:3 DEFNE/HATAY adresindeki Hatay İl Emniyet Müdürlüğü 6.Kattaki Lojistik Şube Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır.
7.2- Teklif mektupları, ihale saatine kadar komisyona kapalı zarf içerisinde elden sunulacaktır.  Tekliflerin alınış sırasına göre numaralandırılacak ve bu sıraya göre değerlendirilecektir. Zamanında verilmeyen teklifler değerlendirme dışında bırakılacaktır.
7.3- İhaleye katılan istekli adına ihaleye katılmaya, teklif sunmaya ve açık artırmada artırım teklifi vermeye yetkili olduklarını gösteren belgeler ile imza beyannamesi veya imza sirküleri teklif dosyasında sunulacaktır.
7.4- Teklif dosyası içerisinde sunulması gereken teklif mektubunda, Komisyon Başkanlığına hitaben, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü personelinin aylık ücret ve diğer ücretlerinin ödenmesine aracılık edecek bankanın belirlenmesine ilişkin ihaleye teklif verildiği, şartnamedeki tüm maddelerin okunup, kabul edildiği belirtilecek ve (bir kişi için) teklif edilen aylık promosyon bedeli rakam ve yazı ile yazılacaktır.
7.5- Teklif bedeli 36 (otuz altı) ay süre ile maaş alan her bir personelin hesaplarına aybaşında (her ayın 15’inde) yatırılacak miktar olup, personel sayısının artması veya azalması ödenecek aylık tutara etki etmeyecektir.
7.6- Teklifler tüm katılımcıların huzurunda komisyon tarafından açılacaktır.
7.7- İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler ilk teklif olup; teklif mektupları komisyon tarafından hazır bulunanların huzurunda açıldıktan sonra, öncelikle tekliflerin usule uygun olup olmadığı kontrol edilecek ve ardından teklif fiyatları açıklanacaktır.
7.8- Açık artırmaya direkt geçilecektir. Diğer isteklilerin talep etmesi halinde açık artırma oturumuna izleyici olarak katılmalarına izin verilecektir.
7.9- Açık artırmaya katılmaya hak kazanan isteklilerin en düşük teklif sahibinden başlayarak sıra ile en yüksek teklife doğru yeni teklifleri sözlü olarak alınacaktır. Teklifler, en yüksek tekliften az olmamak kaydıyla en az 1 (bir) TL artırmak suretiyle verilecektir.
7.10- Belirlenen bu sıralamaya göre sırası gelen her bir isteklinin, yeni teklifi sunması gerekmektedir. Teklif sunmayacağını belirten istekli ihale dışı bırakılarak, bir sonraki istekliden teklif alınmasına geçilecektir.
7.11- Açık artırma oturumu, en yüksek fiyatı verecek istekli belirleninceye kadar 7.9’uncu maddede belirtilen sıralama usulüne uygun olarak devam edecektir.
7.12- Açık artırma oturumu sırasında, isteklilerin telefon görüşmesi veya değerlendirme yapma talebi olması halinde 10 (on) dakikayı geçmemek üzere ara verilebilecektir. İstekliler bu süre içerisinde, idarece tahsis edilecek alanları kullanacaklardır.
 7.13- Açık artırma sonucunda en yüksek teklif sahibinden, son teklifini yazılı hale getirerek komisyona sunması istenecektir.
7.14- İhale sonrasında en yüksek teklifi veren istekli banka, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalayacaktır.
8- İSTEK VE ÖZELLİKLER
8.1- Anlaşmalı banka; protokolün imzalandığı tarihten itibaren kurum adına vadesiz hesap açılarak, 31.05.2017 tarihine kadar tüm personele vadesiz hesap açacak ve maaş kartlarının dağıtımını yapacaktır.
8.2- Protokolün imzalanmasından itibaren mevcut personele sağlanan imkânlar, personelin protokol kapsamındaki birimlerden ilişik kesmesi ile son bulacak, protokol kapsamı birimlere yeni katılan personele ise göreve başlama tarihinden itibaren uygulanacaktır.
8.3- Anlaşmalı banka, personelin talebi olmadıkça ilk hesap açılışında avans hesabı, fon alımı vb. gibi isteğe bağlı hizmetleri standart olarak aktif hale getirmeyecektir.
8.4- Banka protokolünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü binasına para yatırma özelliğine sahip ATM cihazı kuracaktır. Kurulacak ATM cihazlarından dolayı idareden hiçbir masraf talep edilmeyecektir.
9-ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
9.1- İdare tarafından aylık ödemelerinin dökümünü ihtiva eden dijital ortamdaki belge, Muhasebat Genel Müdürlüğünce çıkarılan 6 sıra nolu genel tebliği çerçevesinde, ödeme gününden 2 (iki) işgünü önce ilgili banka şubesine teslim edilecektir. Maaş ödeme gününün hafta sonu veya diğer resmi tatil günlerinden birine rastlaması halinde; bu 2 (iki) işgünü tatilden önce gelen 2 (iki) işgünü olarak kabul edilecek ve aylıklar yasal ödeme gününde hesaba geçirilecektir. İhtilaf halinde İdarece gönderilen dijital ortamdaki bilgiler esas alınacaktır.
9.2-Maaş ödemeleri dışında kalan operasyon, yolluk, ek ders, nakdi tazminat, ikramiye gibi diğer ödemelerde yasal ödeme günü belirlenmemiş olması nedeniyle, 2 (iki) gün önce yatırma veya banka şubesinde bekletilme gibi hususlar söz konusu olmamaktadır. Bu tür ödemeler banka şubesine aktarıldığı gün itibariyle ilgili personelin hesabına aktarılacaktır.
9.3- İhalede belirlenen aylık ödenecek promosyon, maaşlarla birlikte aynı gün içerisinde personelin hesabına geçirilecektir.
9.4- Maaşların banka şubesine aktarılmasından sonra; askerlik, emeklilik, ücretsiz izin, istifa, ihraç, vefat,  tayin vb. nedenlerle, maaş ödeme gününden önce ilişiği kesilen personel adına yatırılan aylık, idarece verilecek yazılı talimat doğrultusunda bloke edilerek yetkilendirilecek birim mutemetlerine elden teslim edilecektir.
9.5-Kanuni kesintiler dışında personelden yapılacak özel kesintiler (sosyal fon, polisevi, yemekhane vb.) idarece verilecek dijital ve yazılı talimata göre kesilerek, görevlendirilecek mutemetlere teslim edilecek veya belirtilecek hesap numarasına aynı gün geçilecektir. Bu amaçla yapılan havale ya da EFT işleminden hiçbir ücret/komisyon alınmayacaktır.
9.6- Anlaşmalı banka, personelin maaşlarını en geç yasal aylık ödeme günü saat 00:30’a kadar hesaplarına geçirecektir. Personel maaş hesabındaki parasını anlaşmalı bankanın tüm şubelerinden ve ATM cihazlarından herhangi bir ücret veya komisyon ödemeksizin çekebilecektir.
9.7- Maaş ve kredi kartlarının ilk verilişinde, değişiminde, kullanımında veya iptalinde, eş ve çocuklar için ek kart verilmesi gibi uygulamalarda, personelden kart ücreti, hesap kullanım ücreti, yıllık kullanım ücreti, ATM/BTM bakım onarım ücreti, sabit ücret, hesap ekstresi ücreti, vb. her ne ad adında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret alınmayacaktır.
9.8- Personel, anlaşmalı banka tarafından standart olarak diğer müşterilerine uygulanan veya protokol süresince ortaya çıkacak teknolojik ve mali tüm imkânlardan yararlandırılacaktır.
9.9- Personelin maaş hesabından, internet üzerinden yapacağı EFT, ileri tarihli ve otomatik EFT, havale, havale talimatları vb. bankacılık işlemlerinden herhangi bir ücret (SMS ücretide dahil)  alınmayacaktır. Ayrıca anlaşmalı bankanın bütün şubelerinden ve ATM/BTM cihazlarından yapılacak işlemlerden ücret talep edilmeyecektir.
9.10- Personele ve ek kart hamiline ait her türlü kişisel ve kurumsal bilgiler, hesap hareketleri vb. işlemlerle ilgili olarak yasal mevzuata göre yerine getirilmesi zorunlu olan uygulamaların yanında, personelin güvenlik hizmeti sunan kamu görevlilerinden olması sebebiyle, gerekli ilave tüm tedbirler alınacaktır. İdareden habersiz olarak hiçbir kişi, kurum-kuruluşa personelle ilgili kesinlikle bilgi ve belge verilmeyecektir.
9.11- İhale tarihinden sonra meydana gelecek mevzuat değişiklikleri çerçevesinde bir ihtiyaca binaen ya da taraflarca gerekli görülmesi üzerine protokol hükümlerinde gerekli değişiklik yapılabilecektir. Ancak bu tür değişiklikler, hiçbir biçimde personele ödenen promosyon miktarında azalmaya neden olmayacaktır.
 
10-DİĞER HÜKÜMLER
10.1- Komisyon isteklilere nedenini duyurmak suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamaya, ertelemeye veya iptal etmeye yetkilidir.
10.2- İhaleden sonra en yüksek teklifi veren banka ile herhangi bir nedenle protokol imzalanamaması durumunda; idare ihalede en yüksek ikinci teklifi veren bankayla protokol imzalamakta veya ihaleyi yenileme hususunda takdir yetkisine sahiptir.
10.3- Bu şartname ve protokolde yer alan hükümler dikkate alınmadan yapılacak uygulamalar sonucunda ortaya çıkacak her türlü hak kaybı, hasar, zarar-ziyan, anlaşmalı banka tarafından karşılanacaktır.
10.4- Anlaşmalı banka, protokol imzalandıktan sonra uygulamada meydana gelen aksaklıkların düzeltilmesi için tüm imkânlarını kullanacak, protokole aykırı uygulamaların en kısa sürede düzeltilmesi konusunda karşılıklı iyi niyet çerçevesinde hareket edilecektir. Anlaşmalı banka yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1 (bir) defa yazılı olarak uyarılır. 2. (ikinci) defa tekrarında sözleşme bedelinin yüzde onu (%10) oranında ceza verilir. 3. (üçüncü) defa tekrarında ise sözleşme idare tarafından tek taraflı olarak fesih etme yetkisine sahiptir. Bu durumda verilecek fesih kararı bankaya bildirilir ve 2(iki) ay sonra yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde promosyon ödemeleri devam edecektir. Bankanın yatırdığı promosyon bedelleri geri ödenmez ve banka promosyon bedellerinin geri ödenmesini talep etmeyecektir.
10.5- Anlaşmalı bankanın promosyonun alındığı şubesinin kapanması durumunda Hatay ili merkezinde faaliyet gösteren diğer herhangi bir şubesi bu protokol ve ekleri kapsamındaki hizmetleri, taksim yükümlülüklerini yerine getirmekle yetkili ve sorumludur.
10.6- Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka idareden herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.
10.7- Protokol ve şartnamedeki hükümler nedeniyle çıkabilecek ihtilaflarla ilgili olarak Hatay Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
10.8- İhale şartnamesi 5 (beş) sayfadan oluşmaktadır.
 
 
 
 
 • TGP
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği-Hatay Şubesi
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER