Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
HATAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE İŞÇİ ALIMI
 
HATAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KADROSUNA ALINACAK
(3) ENGELLİ İŞÇİ VE (2) TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN İŞÇİ TALEBİNE BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE:
*** Noter kurası 26.03.2019 Salı saat 14:00'te İl Emniyet Müdürlüğümüzde yapılacaktır.
ÖZEL ŞARTLAR
1. İŞ KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA TEŞKİLATIMIZA ALINACAK OLAN PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
1. Türk vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını doldurmuş olmak.
3. Askerliğini yapmış veya muaf olmak.  
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı almamak.
7. 657 DMK'nın 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
9. Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak.
10. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
11. Hatay İl sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak.( son bir yıl içeresinde söz konusu adreste ikamet ediyor iken; askerlik, öğrenim, tedavi, vb. makul sebeplerle aynı adreste geçen süre dikkate alınmaz)
12. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
13. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.
14. Açık kadrolar için müracaat eden adaylar ilgili mevzuat hükümlerine göre noter huzurunda kura usulü ile tespit edildikten sonra sözlü sınav uygulanacaktır. Sözlü sınav tarihi daha sonraki aşamalarda duyurulacaktır.
15. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

2. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
1. İŞKUR tarafından gönderilen listelerin kura çekim işlemleri Müdürlüğümüz tarafından noter huzurunda yapılacak olup kura çekim sonucunda Müdürlüğümüz kurumsal internet sayfasından ( www.hatay.pol.tr ) ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Kura sonucu sözlü sınav için tespit edilen adaylar, isimlerin açıklanmasından sonra 3 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü Özlük İşlemleri Büro Amirliğine bizzat kendisi tarafından elden teslim edecekler, belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Ayrıca Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Listede Adı Geçen Adaylardan İstenecek Belgeler:
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar İçin)
3. Diploma (En son mezun olduğu okula ait aslı ve fotokopisi)
4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair rapor
5. Engelli kadrosu için Engelli olduğunu gösteren Sağlık Kurulu Raporu
6. TMY için başvuranlar, askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle     
    mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısı.
7. Hatay İl sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ettiğini gösteren adres bilgileri raporu (İlçe Nüfus
    Müdürlüklerinden) (İlimizde ikamet ediyor iken; askerlik, öğrenim, tedavi, vb. makul sebeplerle
    ayrı adreste geçen süre için belge ibraz edilmesi)
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumumdan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına           
    ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak belge.
9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (adaylar bilgiyasar ortamında doldurarak
    çıktısını alacak, onay kısmı bilgiler kontrol edildikten sonra birimimizce onaylanacaktar.)
10. Vesikalık Fotoğraf(4)

3. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1. Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile Sözlü sınav yeri ve tarihleri Müdürlüğümüz kurumsal internet sayfasından www.hatay.pol.tr takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden hesaplanarak adayların işgal edecekleri görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılır. (%25 genel kültür, %50 mesleki bilgi ve %25 kendini ifade edebilme.)
3. Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asıl, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
4. Asıl ve yedek üyeler, Müdürlüğümüz internet sayfasından ilan edilir.
5. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

4. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 iş günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Olur işlemleri sonucunda Müdürlüğümüzce belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır.

6. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 
 
  • TGP
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği-Hatay Şubesi
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • Ulusal Ulaştırma Portalı
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER