Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Hurda durumdaki araç ve malzemelere ait mübadele ilanı
29.06.2018  
HATAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞIT MÜBADELE İLANI
 

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü  kuvvesine kayıtlı iken ekonomik ömrünü tamamlamış 50 adet marka ve modelde taşıt ve   Hurda durumunda muhtelif malzeme (Demir-Alimünyüm-Bakır-Plastik-Tahta), 4645 sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden çıkartılan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. Maddesi uyarınca;  3 adet Ford Tourneo Courier T1.5L TDCi 95PS (215 Nm)  Titanium opak 1 Adet Ford Mondeo Benzin1.5L EcoBoost160PS (240 Nm) opak  ve 1 adet Wolswagen Yeni Arteon 2.0 TDI SCR 240 PS DSG elegance  siyah renk araç ile açık artırma usulü ile mübadele yapılacaktır.

 

1- İdarenin;
Adı                                                      : Hatay İl Emniyet Müdürlüğü
Adresi                                                 : Laskiye Cad. N. 8 Defne HATAY
Telefon numarası                              : 0326 2239215-6920
Faks numarası                                   : 0326 2239230
Elektronik posta adresi                    : hataysatinalma@egm.gov.tr
2-Mübadelenin;
a)  Yapılacağı Yer                            :  Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü (Laskiye Cad. N. 8 Defne   HATAY)
b) Tarihi ve saati                              :  18.07.2018 günü Saat: 14.00
                                                           :  Hatay  İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Mübadelesi
3-Mübade konusu malın;
a)İdare tarafından verilecek
Malın niteliği ve türü ve miktarı          : Ekonomik ömrünü tamamlamış (50) elli adet değişik  marka modelde taşıt ile kullanılmaz hurda durumunda bulunan  muhtelif malzeme olan Demir, Alüminyum, Bakır, Plastik ve Tahtanın  mübadelesi yapılacaktır.
b)İdare tarafından alınacak
Malın niteliği ve türü ve miktarı          :    3 Adet 2018 Model Ford Tourneo Courier T1.5L TDCi 95PS (215 Nm)  Titanium opak,   1 adet 2018 model Ford Mondeo Benzin1.5L EcoBoost160PS (240 Nm) opak  ve  1 adet 2017 model  Wolswagen Yeni Arteon 2.0 TDI SCR 240 PS DSG   siyah renk araç ile mübadele edilecektir. Mübadele karşılığı alınacak taşıtların teknik özellikleri mübadele  şartnamesinde belirtilmiştir.
4 - Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri:
a) Mübadelede teklif edilen taşıt ve malzemeler Hatay Emniyet Müdürlüğü Laskiye Cad. N. 8 Defne HATAY adresine teslim edilecektir.
b) Teslim edilecek Taşıtlar Polisevi ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün yerleşkesinde Lojistik Şube Müdürlüğüne kısımından, kullanılmaz halde muhtelif demirbaş malzeme, Demir, Alüminyum, Bakır, Plastik ve Tahta Alüminyum İskenderun yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü  adreslerinden teslim alınacaktır.
c) Teslim Etme Tarihi: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir.
d) Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.
5 - Mübadele karşılığı verilecek olan malın tahmini bedeli 778.730.00 TL. alınacak malın tahmini bedeli 781.000,00 TL. olarak belirlenmiştir.
6 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Mübadele şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu,
b) Mübadele şartnamesinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar
c) Tebligat adresini gösterir belge
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilen ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak Adli Sicil Belgesi istenir.
7 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
8 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, Mübadele dokümanı Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Md. Laskiye Cad. N. 8 Defne   HATAY  adresinde görülebilir ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan 25,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler, 18.07.2018 günü Saat 14.00’a kadar Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Md./HATAY adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir.
11 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.
12 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
13 - Mübadelede verilecek mallar ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar mesai günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri arasında bu ilanın 4. maddesinin b bendinde belirtilen adreste görülebilir.
14 - Tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren en az (30) takvim günü olmalıdır.
15 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Mübadele konusu taşıtın özellikleri
SIRA NO
PLAKASI
MARKASI
MODEL
SİLİNDİR HACMİ
HP-KW
FAAL OLUP OLMADIĞI
1
31A0007
HYUNDAİ SONATA GLS 2.5V-6
1999
2.493
172HP
Gayrı Faal
2
31A0009
RENAULT EUROPA 1.6 E
2000
1.598
88HP
Gayrı Faal
3
31A0012
TOFAŞ ŞAHİN 1.6İE
2001
1.598
75HP
Gayrı Faal
4
31A0038
FORD CONNECT K210S
2008
1753
90HP
Gayrı Faal
5
31A0060
FORD TRANSİT 330M 12+1
2007
2.402
120HP
Gayrı Faal
6
31A0064
FORD CONNECT CAMLI K210S
2008
1.753
90HP
Gayrı Faal
7
31A0077
RENAULT CLİO SYMBOL  1.4
2007
1.390
98HP
Gayrı Faal
8
31A0094
RENAULT CLİO SYMBOL  1.4
2009
1390
75HP
Gayrı Faal
9
31A0095
RENAULT MEGANE 1.6 16V
2009
1598
146HP
Gayrı Faal
10
31A0104
FİAT LİNEA 1.6 MULTİJET
2011
1598
102HP
Gayrı Faal
11
31A0117
FORD CONNECT K210S
2008
1753
90HP
Gayrı Faal
12
31A0130
RENAULT EUROPA 19 1.6E RNE
1999
1.598
90HP
Gayrı Faal
13
31A0136
RENAULT MEGANE 1.6 16V
2009
1598
110HP
Gayrı Faal
14
31A0141
FORD CONNECT CAMLI VAN
2008
1.753
90HP
Gayrı Faal
15
31A0144
FİAT ALBEA SOLE 1.4
2011
1368
80HP
Gayrı Faal
16
31A0163
FORD CONNECT K210S
2010
1753
90HP
Gayrı Faal
17
31A0164
FORD CONNECT K210S
2010
1753
90HP
Gayrı Faal
18
31A0175
FORD CONNECT K210S
2010
1.753
75HP
Gayrı Faal
19
31A0189
HONDA XL1000V MOTOR
2007
996
93HP
Gayrı Faal
20
31A0190
HONDA XL1000 MOTOR
2007
996
93HP
Gayrı Faal
21
31A0227
RENAULT MEGANE 1.6 16v
2009
1598
110HP
Gayrı Faal
22
31A0241
RENAULT CLİO YENİ SYMBOL 1.4
2009
1390
75HP
Gayrı Faal
23
31A0247
FORD TRANSİT 100 VAN 2.5D 11+1
2000
2496
75HP
Gayrı Faal
24
31A0278
TOYOTA COROLLA 1.6 TERRA AB
2003
1598
110HP
Gayrı Faal
25
31A0293
FORD CONNECT
2004
1753
90HP
Gayrı Faal
26
31A0305
HYUNDAİ ACCENT ADMİRE 1.6
2005
1.599
105HP
Gayrı Faal
27
31A0307
TOYOTA COROLLA 1.6 LİNEA
2005
1598
110HP
Gayrı Faal
28
31A0314
FİAT DOBLO CARGO 1.2
2006
1242
65HP
Gayrı Faal
29
31A0315
FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.3
2006
1.248
70HP
Gayrı Faal
30
31A0320
HYUNDAİ ACCENT ADMİRA 1.3HY
2006
1.341
85HP
Gayrı Faal
31
31A0321
HYUNDAİ ACCENT ADMİRA 1.3HY
2006
1.341
85HP
Gayrı Faal
32
31A0324
HYUNDAİ ACCENT ADMİRE 1.3 HY
2006
1341
85HP
Gayrı Faal
33
31A0326
FİAT DOBLO CARGO 1.4 ACT
2006
1.368
77HP
Gayrı Faal
34
31A0329
FİAT DOBLO CARGO 1.4 ACT
2006
1.368
77HP
Gayrı Faal
35
31A0331
FİAT DOBLO CARGO 1.4 ACT
2006
1.368
77HP
Gayrı Faal
36
31A0340
FORD CONNECT K210S
2006
1753
90HP
Gayrı Faal
37
31A0342
RENAULT CLİO SYMBOL 1.4
2006
1390
75HP
Gayrı Faal
38
31A0343
FİAT DOBLO CARGO 1.9 JTD
2006
1910
105HP
Gayrı Faal
39
31A0344
FİAT DOBLO CARGO 1.9 JTD
2006
1910
105HP
Gayrı Faal
40
31A0354
HONDA XL185S MOTOR
1991
99
6HP
Gayrı Faal
41
31A0369
FİAT FİORİNO CARGO 225CXBIA
2009
1360
100HP
Gayrı Faal
42
31A0377
RENAULT CLİO SYMBOL 1.4
2009
1390
75HP
Gayrı Faal
43
31A0384
RENAULT CLİO SYMBOL  1.4
2006
1.390
75HP
Gayrı Faal
44
31A0385
RENAULT CLİO SYMBOL ALİZE 1.5
2006
1.461
65HP
Gayrı Faal
45
31A0400
FORD TRANSİT KOMBİ 300S
2007
2402
100HP
Gayrı Faal
46
31A0408
FİAT DOBLO CARGO 1.4 ACTUAL
2007
1.400
77HP
Gayrı Faal
47
31A0414
HONDA RD11-XL650V6 MOTOR
2007
     647
39HP
Gayrı Faal
48
31A0430
FİAT DOBLO COMBİ 1.9 MULTİJET
2007
1.910
105h
Gayrı Faal
49
31A0661
HONDA XL
2006
996
 
Gayrı Faal
50
31A0665
HONDA XL
2006
996
 
Gayrı Faal
 
 
Mübadele konusu malzemelerin durumu
Cinsi
Miktarı Yaklaşık
Durumu
Demir
25000 KG
Hurda
Alüminyum
15000 KG
Hurda
Bakır
60 KG
Hurda
Plastik
1000KG
Hurda
Tahta
3500KG
Hurda
 
 
26/06/2018
 
Kamil KARABÖRK
İl Emniyet Müdürü
1.Sınıf Emniyet Müdürü
 
 
 
 
 • TGP
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği-Hatay Şubesi
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER